Level 14 Level 16
Level 15

Aging populations: Problems & Solutions


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
average life expectancy
tuổi thọ trung bình
to cause problems for somebody
gây vấn đề với ai
to reduce the impact of aging populations
để giảm thiểu tác động của dân số già
industrialized nations
những nước công nghiệp
to expect to live longer than ever before
có thể sống lâu hơn bao giờ hết
undoubtedly
không còn nghi ngờ gì
negative consequences
những tác động tiêu cực
to realize an ambition
thực hiện tham vọng
several related problems can be anticipated
rất nhiều vấn đề liên quan có thể được dự đoán
people of retirement age
những người ở độ tuổi về hưu
be eligible to receive a pension
có đủ điều kiện được nhận lương hưu
working adults
những người ở độ tuổi lao động
to receive less money in taxes
nhận được ít tiền từ thuế hơn
in relation to the size of the population
liên quan đến số lượng dân số
a tax burden for somebody
gánh nặng về thuế cho ai
further pressures
những áp lực khác
a rise in demand for healthcare
sự gia tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe
elderly relatives
những người thân cao tuổi
to be healthy enough to continue a productive working life
đủ khỏe mạnh để tiếp tục đời sống lao động hiệu quả
to encourage imagination and creativity
khuyến khích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo
to pay taxes
đóng thuế
national budgets
ngân sách quốc gia
vital healthcare
chăm sóc sức khỏe quan trọng
accommodation
nhà ở
transport facilities
cơ sở vật chất ngành giao thông
the rising number of older citizens
sự gia tăng số lượng của những công dân già
the populations of countries grow older
dân số của các quốc gia tăng