Level 12 Level 14
Level 13

Technology has affected people's relationships


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to have an influence on communication between people
có ảnh hưởng đến sự giao tiếp giữa mọi người với nhau
technology has affected relationships
công nghệ đã ảnh hưởng đến những mối quan hệ
in various ways
theo nhiều cách khác nhau
to have an impact on something
có tác động lên cái gì
to allow somebody to do something
cho phép ai làm gì
to interact
tương tác
to create new possibilities for relationships between students and teachers
tạo nên những khả năng cho những mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh
to take video lessons
học các bài học qua video
to share common interests
có những sở thích chung
cooperation between people in different countries
sự hợp tác giữa nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau
be limited to something
bị giới hạn tại cái gì
interactions by email, phone or video
những sự tương tác qua thư điện tử, điện thoại và video
in work or social contexts
trong công việc và bên ngoài xã hội
the availability of communication technologies
sự sẵn có của các công nghệ truyền thông
to gain from doing something
có lợi từ làm việc gì
to discourage real interaction
làm ngăn cản tương tác thực
to make friends online
kết bạn trên mạng
to mix with their peers in the real world
hòa đồng với các bạn đồng trang lứa ở thế giới thật
virtual relationships
những mối quan hệ ảo
a poor substitute for real friendships
một sự thay thế tồi cho mối quan hệ thực
technology has certainly revolutionized communication between people
công nghệ đã cách mạng hóa sự giao tiếp giữa người với người
combine
kết hợp