Level 10 Level 12
Level 11

Museums should be educational or entertaining?


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
enjoyable places
những nơi thú vị
to entertain people
để giải trí
purpose
mục đích
to have different views about something
có nhiều quan điểm khác nhau về cái gì
the role and function of museums
vai trò và chức năng của bảo tàng
be entertaining and educational
có tính giải trí và giáo dục
tourist attractions
điểm du lịch
to exhibit a collection of interesting objects
để triển lãm một bộ sưu tập các đồ vật thú vị
an average visitor
một du khách bình thường
educational content
nội dung mang tính giáo dục
to put more of an emphasis on something
quan tâm nhiều hơn đến cái gì
enjoyment
sự thưởng thức
be visually spectacular
trông thật là hoành tráng
interactive activities
các hoạt động có tính tương tác
exhibitions
triển lãm
to focus on education
tập trung vào giáo dục
to explain the history
giải thích lịch sử
in various ways
theo nhiều cách khác nhau
to employ somebody
thuê ai
professional guides
hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp
detailed commentary about the exhibition
bình luận chi tiết về triển lãm
to play an important role in teaching people about something
đóng vai trò quan trọng trong việc dạy mọi người về cái gì
aspects of life
khía cạnh của cuộc sống
to have fun
vui vẻ