Level 2
Level 1

Universities accept the same no. of male and femal


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to accept equal numbers of male and female students in every subject
chấp nhận số lượng sinh viên nam và nữ bằng nhau cho tất cả các môn học
to have the same educational opportunities
có cơ hội về giáo dục giống nhau
to accept equal proportions of each gender in every university subject
chấp nhận số lượng bằng nhau của mỗi giới tính cho tất cả các môn học trong trường đại học
degree courses
khóa học cấp văn bằng
be unrealistic
không thực tế
to receive applications
nhận hồ sơ dự tuyển
institution
tổ chức
to fill courses with equal numbers of males and females
lấp đầy các khóa học với số lượng sinh viên nam và nữ bằng nhau
applicants
người đi xin học (việc)
in reality
trong thực tế
popular with someone
phổ biến với một người nào đó
be practical
thiết thực
to aim for something
nhắm đến một cái gì đó
nursing courses
các khóa học điều dưỡng
female applicants
ứng viên nữ
tend to
có xu hướng
apart from something
bên cạnh cái gì
practical concerns
mối quan tâm thiết thực
be unfair
không công bằng
to base something on something
căn cứ một cái gì đó trên một cái gì đó
admission to university courses
sự tiếp nhận vào các khóa học ở trường đại học
continue to do something
tiếp tục làm cái gì đó
to select the best candidates for each course
lựa chọn những ứng viên tốt nhất cho mỗi khóa học
according to qualifications
dựa vào trình độ
in this way
theo cách đó
to work hard to achieve something
làm việc chăm chỉ để đạt được cái gì đó
to achieve good grades at school
để đạt được điểm số cao ở trường
to reject someone in favor of someone
từ chối một ai đó để chọn một ai đó
the selection of university students
sự lựa chọn sinh viên học đại học
be based on merit
dựa trên thành tích
a selection procedure based on gender
một thủ tục lựa chọn dựa vào giới tính