Level 4 Level 6
Level 5

Bài 5: Đất nước - ngôn ngữ


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
John ist aus London.
John từ Luân Đôn đến.
London liegt in Großbritannien.
Luân Đôn ở bên Anh.
Er spricht Englisch.
Anh ấy nói tiếng Anh.
Maria ist aus Madrid.
Maria từ Marid đến.
Madrid liegt in Spanien.
Marid ở bên Tây Ban Nha.
Sie spricht Spanisch.
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha.
Peter und Martha sind aus Berlin.
Perter và Martha từ Berlin đến.
Berlin liegt in Deutschland.
Berlin ở bên Đức.
Sprecht ihr beide Deutsch?
Hai bạn nói tiếng Đức à ?
London ist eine Hauptstadt.
Luân Đôn là một thủ đô.
Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
Marid và Berlin cũng là thủ đô.
Die Hauptstädte sind groß und laut.
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn.
Frankreich liegt in Europa.
Nước Pháp ở Châu Âu.
Ägypten liegt in Afrika.
Nước Ai Cập ở Châu Phi.
Japan liegt in Asien.
Nước Nhật Bản ở Châu Á.
Kanada liegt in Nordamerika.
Canada ở Bắc Mỹ.
Panama liegt in Mittelamerika.
Panama ở Trung Mỹ.
Brasilien liegt in Südamerika.
Brazin ở Nam Mỹ.