Level 2
Level 1

Bài 1: Người


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ich
Tôi
ich und du
Tôi và bạn
wir beide
Chúng tôi
er
Anh ấy
er und sie
Anh ấy & cô ấy
sie beide
2 người bọn họ
der Mann
người đàn ông
die Frau
người đàn bà
eine Familie
một gia đình
meine Familie
gia đình của tôi
Meine Familie ist hier.
Gia đình của tôi đang ở đây
Ich bin hier.
Tôi ở đây.
Du bist hier.
Bạn ở đây.
Er ist hier und sie ist hier.
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây.
Wir sind hier.
Chúng tôi ở đây.
Ihr seid hier.
Các bạn ở đây.
Sie sind alle hier.
Họ ở đây hết.