Level 52 Level 54
Level 53

Level 53


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
that’s just like him
to do niego pasuje
that’s life!
takie jest życie!
that’s not the issue
nie w tym rzecz/problem
that’s not your headache
niech cię o to głowa nie boli
that’s right
zgadza się
that’s the point
o to właśnie chodzi
that’s the spirit!
to jest to! to mi się podoba!
the apple of somebody’s eye
czyjeś oczko w głowie
the beginning of the end
początek końca
the calm before the storm
cisza przed burzą
the chance of a lifetime
życiowa szansa
the devil is in the details
diabeł tkwi w szczegółach
the exact opposite
dokładne przeciwieństwo
the facts speak for themselves
fakty mówią za siebie
the general public
ogół społeczeństwa
the good old time
stare dobre czasy
the haves and have-nots
bogaci i biedni
the heart of the matter
sedno sprawy
the height of stupidity
szczyt głupoty
the lesser of two evils
mniejsze zło
the likes of you
tacy jak ty
the next biggest
drugi co do wielkości
the other day
kilka dni temu
the point at issue
omawiana kwestia
the reason why
powód, dla którego