Level 2
Level 1

Szavak, kifejezések, mondatok


214 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unu
egy
personoj
személyek
mi
én
mi kaj vi
én és te
ambaŭ
mindkettő
ambaŭ ni
mi ketten
li
ő (hímnem)
li kaj ŝi
ő (hímnem) és ő (nőnem)
ambaŭ ili
ők ketten
la viro
a férfi
la virino
a nő
la infano
a gyermek
familio
egy család
mia familio
az én családom
ĉi tie
itt
estas
lenni
Mia familio estas ĉi tie
A családom itt van
Mi estas ĉi tie
Én itt vagyok
Vi estas ĉi tie
Te itt vagy
Li estas ĉi tie kaj ŝi estas ĉi tie
Ő itt van és ő itt van
Ni estas ĉi tie
Mi itt vagyunk
Vi estas ĉi tie
Ti itt vagytok
ĉiuj
minden
Ili ĉiuj estas ĉi tie
Ők mindannyian itt vannak
du
kettő
la avo
a nagyapa
la avino
a nagymama
la patro
az apa
la patrino
az anya
la filo
a fiú (valakinek a fia)
la filino
a lány (valakinek a lánya)
la frato
a fiútestvér
la fratino
a lánytestvér
la onklo
a nagybácsi
la onklino
a nagynéni
Ni estas familio
Mi egy család vagyunk
La familio estas granda
A család nagy
La familio ne estas malgranda
A család nem kicsi
tri
három
konatiĝi
megismerkedés
Saluton!
Szia!
Bonan tagon!
Jó napot!
Kiel vi?
Hogy vagy (te)?
Ĉu vi venas el Eŭropo?
Ön Európából jön?
Ĉu vi venas al Ameriko?
Ön amerikai?
Ĉu vi venas al Azio?
Ön ázsiai?
Ĝis
Viszlát!
Ĝis revido
Viszontlátásra
Ĝis baldaŭ
A közeli viszontlátásra
kvar
négy
En la lernejo
Az iskolában
Kie ni estas?
Hol vagyunk?
Ni estas en la lernejo
Mi az iskolában vagyunk
Ni havas instruadon
Nekünk oktatásunk van
Tiuj estas la lernejanoj
Ezek a tanulók
Tiu estas la instruistino
Ez a tanárnő
Tio estas la klaso
Ez az osztály
Kion ni faras?
Mit csinálunk?
Ni lernas
Mi tanulunk
Ni lernas lingvon
Tanulunk egy nyelvet
Mi lernas la anglan
Én angolul tanulok
Vi lernas la hispanan
Te spanyolul tanulsz
Li lernas la germanan
Ő németül tanul
Ni lernas la francan
Mi franciául tanulunk
Vi lernas la italan
Ti olaszul tanultok
Ili lernas la rusan
Ők oroszuk tanulnak
granda
nagy
Lerni lingvojn estas interese
Tanulni nyelveket érdekes
Ni volas kompreni la homojn
Meg akarjuk érteni az embereket
Ni volas paroli kun la homoj
Mi beszélni akarunk az emberekkel
kvin
öt
Landoj kaj lingvoj
Országok és nyelvek
Johano estas el Londono
John londoni
London situas en Britujo
London Nagy-Britanniában van
Li parolas la anglan
Ő angolul beszél
Maria estas el Madrido
Mária madridi
Madrido situas en Hispanujo
Madrid Spanyolországban van
Ŝi parolas la hispanan
Ő spanyolul beszél
Petro kaj Marta estas el Berlino
Peter és Martha berliniek
Berlino situas en Germanujo
Berlin Németországban van
Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan?
Beszélnek mindketten németül?
Londono estas ĉefurbo
London egy főváros
Madrido kaj Berlino ankaŭ estas ĉefurboj
Madrid és Berlin is főváros
Ĉefurboj estas grandaj kaj bruaj
A fővárosok nagyok és zajosak
Francujo situas en Eŭropo
Franciaország Európában van
Egiptujo situas en Afriko
Egyiptom Afrikában van
Japanujo situas en Azio
Japán Ázsiában van
Kanado situas en Nordameriko
Kanada Észak-Amerikában van
Panamo situas en Centrameriko
Panama Közép-Amerikában van
Brazilo situas en Sudameriko
Brazília Dél-Amerikában van
ses
hat
Legi kaj skribi
Olvasás és írás
Mi legas
Én olvasok
Mi legas literon
Egy betűt olvasok
Mi legas vorton
Egy szót olvasok
Mi legas frazon
Egy mondatot olvasok
Mi legas leteron
Egy levelet olvasok
Mi legas libron
Egy könyvet olvasok
Vi legas
Te olvasol
Li legas
Ő olvas
Mi skribas
Én írok
Mi skribas leteron
Egy betűt írok
sep
hét
Mi skribas vorton
Egy szót írok
Ciferoj
Számok
Mi skribas frazon
Egy mondatot írok
Mi kalkulas
Én számolok
Mi skribas leteron
Egy levelet írok
unu, du, tri
egy, kettő, három
Mi skribas libron
Egy könyvet írok
Mi kalkulas ĝis tri
Én háromig számolok
Mi skribas
Én írok
Mi plu kalkulas
Én tovább számolok
Vi skribas
Te írsz
kvar, kvin, ses
négy, öt, hat
Li skribas
Ő ír
sep, ok, naŭ
hét, nyolc, kilenc
Mi kalkulas
Én számolok
Vi kalkulas
Te számolsz
Li kalkulas
Ő számol
Unu. La unua.
Egy. Az első.
Du. La dua.
Kettő. A második.
Tri. La tria.
Három. A harmadik.
Kvar. La kvara.
Négy. A negyedik.
Kvin. La kvina.
Öt. Az ötödik.
Ses. La sesa.
Hat. A hatodik.
Sep. La sepa.
Hét. A hetedik.
Ok. La oka.
Nyolc. A nyolcadik.
Naŭ. La naŭa.
Kilenc. A kilencedik.
ok
nyolc
La horoj
Idő
Pardonon!
Bocsánat!
Multan dankon
Köszönöm szépen
Estas la unua
Egy óra van
Estas la dua
Két óra van
Estas la tria
Három óra van
Estas la kvara
Négy óra van
Estas la kvina
Öt óra van
Estas la sesa.
Hat óra van
Estas la sepa
Hét óra van
Estas la deka
Tíz óra van
Estas la dekunua
Tizenegy óra van
Estas la dekdua
Tizenkét óra van
minuto
perc
sekundo
másodperc
horo
óra
tago
nap
Minuto havas sesdek sekundojn
Egy perc hatvan másodpercből áll
Horo havas sesdek minutojn
Egy óra hatvan percből áll
Tago havas dudek kvar horojn
Egy nap huszonnégy órából áll
naŭ
kilenc
mal-
ellentétképző
Semajntagoj
A hét napjai
lundo
hétfő
mardo
kedd
merkredo
szerda
ĵaŭdo
csütörtök
vendredo
péntek
sabato
szombat
dimanĉo
vasárnap
semajno
a hét
de lundo ĝis dimanĉo
hétfőtől vasárnapig
La unua tago estas lundo
Az első nap a hétfő
La dua tago estas mardo
A második nap a kedd
La tria tago estas merkredo
A harmadik nap a szerda
La kvara tago estas ĵaŭdo
A negyedik nap a csütörtök
La kvina tago estas vendredo
Az ötödik nap a péntek
La sesa tago estas sabato
A hatodik nap a szombat
La sepa tago estas dimanĉo
A hetedik nap a vasárnap
La semajno havas sep tagojn
A hétnek hét napja van
dek
tíz
hodiaŭ
ma
hieraŭ
tegnap
morgaŭ
holnap
estas
létige (jelen)
estis
létige (múlt)
estos
létige (jövő)
Hieraŭ estis sabato
Tegnap szombat volt
kino
mozi
Hieraŭ mi estis en la kinejo
Tegnap moziban voltam
filmo
film
interesa
érdekes
La filmo estis interesa
A film érdekes volt
Hodiaŭ estas dimanĉo
Ma vasárnap van
laboro
munka
laboras
dolgozik
laboris
dolgozott
laboros
dolgozni fog
Hodiaŭ mi ne laboras
Ma nem dolgozom
restas
marad
hejme
otthon (hol?)
la hejmo
az otthon
hejma
otthoni
Mi restas hejme
Otthon maradok
Morgaŭ estos lundo
Holnap hétfő lesz
denove
ismét
Morgaŭ mi denove laboros
Holnap megint dolgozni fogok
Mi laboras en oficejo
Én az irodában dolgozom
Kiu estas tiu?
Ki ez?
Tiu estas Petro
Ő Péter
studento
diák
Petro estas studento
Péter diák
Kiu estas tiu?
Ki ez?
Tiu estas Marta
Ő Márta
sekretariino
titkárnő
Marta estas sekretariino
Márta titkárnő
amiko
barát
amikino
barátnő
geamikoj
barátok
Petro kaj Marta estas geamikoj
Péter és Márta barátok
Petro estas la amiko de Marta
Péter Márta barátja
Marta estas la amikino de Petro
Márta Péter barátnője
nova
új
malnova
régi