Level 4 Level 6
Level 5

湖南 Hunan - See pinyin, type English


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Zhang Jia Jie Mountains
Zhang1 jia1 jie4
Yuelu Academy
Yue4 lu4 shu1 yuan4
Mt Yuelu
Yue4 lu4 shu1 yuan4
Hunan food
xiang1 cai4
Orange Isle
ju2 zi5 zhou1
Ji Xian Hotel
Ji2 xian2 bin1 guan3
Fire Palace restaurant
huo3 gong1 dian4
walking street (shopping)
bu3 xing2 jie1
Yali High School
ya3 li3 zhong1 xue2
feet wash massage
xi3 jiao3
stinky tofu
chou4 dou4 fu
Xiang River
xiang1 jiang1
Changsha dialect
chang2 sha1 hua4
Taiping shopping street
tai4 ping2 jie1
karaoke (KTV)
ka3 la1
Bar district, Jiefang Xilu
jie3 fang4 xi1 lu4
foot massage
xi3 jiao3
betel nut yuck
bing1 lang2
massage
an4 mo2
ultimate frisbee
ji2 xian4 fei1 pan2
The east is red square
dong1 fang1 hong2 guang3 chang3
Lanzhou ramen
lan2 zhou1 la1 mian4