Level 2 Level 4
Level 3

10C Language


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
by ... at the latest
nejpozději do ...
get under way
rozběhnout se, dát se do pohybu
adjustment
úprava, pozměnění
joint venture
společný podnik
catch up
dostihnout
extenuating circumstances
polehčující okolnosti
devote to
věnovat (co čemu)
product launch
uvedení výrobku na trh
conform to
vyhovovat, odpovídat (čemu); řídit se (čím)
get back on track
vrátit do harmonogramu, vyvarovat se zpoždění
be due to
nastat v důsledku/jako výsledek
suffer from
trpět (čím), vytrpět/utrpět (co)
extend a deadline
prodloužit lhůtu (pro odevzdání)
apply oneself to
soustředit se na, zabývat se
market analysis
analýza trhu
get onto
promluvit si s
measurable
měřitelný
observe a deadline
dodržet termín
phase
fáze, stadium, etapa
make up time
dohnat/napracovat (ztracený) čas
update on
poskytnout nejnovější informace o
meet a deadline
dodržet / splnit termín
on schedule
přesně podle plánu, v termínu
hold up
zdržet, zpozdit
prototype
prototyp, model, vzor
put off
odložit, přesunout
get distracted by/with
nechat se vyrušit/rozhodit
milestone
milník, předěl, význačný bod
run to plan
jít podle plánu
slippage
spoždění
typical of
typický, příznačný, charakteristický pro
stick to a deadline
dodržet termín
get round to
dostat se k
blame
vinit, obviňovat
on track
na správné cestě, podle plánu
production run
výrobní várka/série
finish date
datum ukončení
get over
překonat
status report
hlášení o stavu, stavová zpráva
display symptoms
demostrovat/jevit příznaky
bring in
přizvat (koho); dodat, přidat (co)
revision
opakování, opětovné projití (látky ke studiu)
work out
dopadnout (jak)
figure out
přijít na (co), objevit
sort out
dát do pořádku, vyřešit
lifetime
doba existence, životnost
pour money into
lít peníze do
marketing campaign
marketingová kampaň
arrange for
zařídit, zajistit, sehnat
stage
stádium, fáze, etapa, úsek
timely
dobře načasovaný, včasný
procrastination
otálení, odkládání práce na později, prokrastinace