Level 1 Level 3
Level 2

10B Business briefing


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assumption about
předpoklad o
be deemed
být považovaný za
on average
průměrně
rely on
spoléhat se na
omit
vypustit, vynechat
laud for
chválit za/kvůli
be subject to
podléhat, být vystavený
bidder
účastník výběrového řízení/veřejné soutěže
simultaneously
současně, zároveň
mounting
vzrůstající
payroll
výplatní listina
bottom line
hospodářský výsledek
investment in
investice do
astounding
ohromující
within budget
v rámci rozpočtu, bez překročení
commercial gain
obchodní zisk
schedule
harmonogram, časový plán
contracting document
smluvní dokument
overrun budget
přesáhnout/překročit rozpočet
miscalculation
chybný výpočet
to budget
bez překročení rozpočtu
self-sufficient
soběstačný
turn out to be
ukázat se být
intervening
uplynulý
delay
zpoždění
over budget
nad rozpočet
loss
ztráta
fail to do
nesplnit/neudělat
duration
trvání
boast
pyšnit se
gradually
postupně
distinct
jasný, jasně odlišený
exploration division
oddělení/divize průzkumu
ahead of schedule
v předstihu, dřív než bylo plánováno
head office
ředitelství
head-office
vztahující se k ředitelství
under budget
za použití méně financí než jsou k dispozici v rozpočtu
overly
přespříliš
be threatened
být ohrožený
abstract
výtah, shrnutí
key to success
klíč k úspěchu
check for
zkontrolovat (co), zda tam není (co)
fall behind schedule
opozdit se oproti plánu
meet a target
splnit cíl
overdue
zpožděný, opožděný
make a difference
mít výrazný dopad
convert into
změnit/přeměnit v
take over
převzít (firmu)
revenue
příjem
behind schedule
v časovém skluzu
affect
ovlivnit
initiative
iniciativa
be out by
být mimo o (co, kolik)
critical path
kritická cesta
admit
připustit
stir
(za)míchat
throw out of the window
vyvrátit, zneplatnit
separate from
oddělit od
well-established
zavedený
chase glory
hnát se za slávou
key element
klíčový prvek
modest
nevelký
gently
jemně
attitude to
postoj/přístup k
calculation
výpočet
gas pipeline
plynovod
oil pipeline
ropovod
mixture
směs
manually
ručně
scheme
plán
forecast
předpověď, odhad
go wrong
pokazit se, nevyjít
time and money to spare
čas a peníze nazbyt