Level 7 Level 9
Level 8

Very Easy TOEIC. Unit 8.


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
miss the train
lỡ chuyến tàu
I miss you so much!
Em nhớ anh nhiều lắm!
hurry up
nhanh lên
ready
sẵn sàng
neighbor
hàng xóm
twin brothers
anh em sinh đôi
many different countries
nhiều nước khác nhau
feed the elephant
cho voi ăn
my favorite animal
con vật yêu thích của tôi
hippo
con hà mã
almost every day
hầu như mọi ngày
lately
gần đây (= recently)
hardly
hầu như không
He was promoted.
Anh ấy đã được thăng chức.
both chairs
cả hai cái ghế
He is very patient.
Anh ấy rất kiên nhẫn.
impossible
không thể
roof
mái nhà
empty
trống rỗng
birthday present
món quà sinh nhật
sales record
kỷ lục bán hàng
fluently
trôi chảy, lưu loát