Level 3
Level 4

Random Vocab


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
memeza
to shout / exclaim
matasatasa
busy
khula
grow
izinyawo
foot
mhlawumbe
maybe
kangaka
this much
ubungcono
improvement
idili
party
khumula
take off
dlula
pass
udoti
garbage
umzala
cousin
inhliziyo
heart
lindeleka
anticipated
gcwele
full
umgwaqo
road
ngenkathi
while
Ngingeza?
Can I come?
mamatheka
smile
khuluphele
fat
Ningamnika yona?
Can you give it to her?
Ungabe usabuze
of course
khethekile
special
shiya
leave behind
angikwazi ukushiya esitolo
I cannot leave the store
isu
plan
Ngakho, waqhumuka nesu
so she made a plan
Ngixolo, angikwazi ukukusiza
sorry I can't help
Ngibonga ukuthi okungenani uzamile ukungisiza
Thank you for trying to help me
Kanti angazi ukuthi ngingazithola kuphi
I don't know where to find them
Ngicabanga ukuthi leli yisu elihle ngempela
I think it’s a good idea
Angikukolwa lokho
I don't believe that
Kwenzenjani?
what's wrong
izinyembezi
tears
Ngicela ushayele ucingo uJosh bese umcela ukuthi eze la
Please phone Josh and ask him to come here
umcela
request him to
nyamalala
disappear
Sizoqhamuka neqhinga
We will make a plan