Level 2 Level 4
Level 3

6C Language


130 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aerosol can
sprej
bulky
objemný, rozměrný
amount to
dělat/činit/obnášet (částku)
assure of
ujistit o
at your expense
na váš účet/náklady
bar code
čárový kód
barge
nákladní říční loď
barrel
sud, barel
bulk goods
nebalené zboží, volně ložené
aircraft
letadlo, letoun
by pipeline
potrubním vedením
cable car
lanovka
consignment
zásilka, dodávka
cargo
náklad
persuade
přesvědčit
carrier
dopravce, přepravce
run out of
dojít, spotřebovat zásoby
cash with order
platba při objednávce
confirmed delivery date
potvrzený termín dodání
run out
vypršet, ztratit platnost
consignee
adresát/příjemce
consulate
konzulát
haulage
kamionová doprava
courier
kurýr
customs clearance
celní odbavení, proclení
delayed
zpožděný, zdržený
consolidated shipment
sdružená, společná zásilka
run through
projít si, zopakovat si
Delivery Duty Paid (DDP)
s dodáním clo placeno
dispatch
poslat, vyexpedovat
encounter
narazit na, setkat se s
docks
doky, loděnice
draw attention to
upozornit na, obrátit pozornost k
drum
plechový sud
ensure
zajistit/zaručit
forwarder
speditér, zasilatelská firma
embassy
velvyslanectví
rehearse
zkoušet, nacvičovat
exhaust
vyčerpat/spotřebovat
cash discount
sleva při platbě v hotovosti
expire
vypršet, ztratil platnost
cash on delivery
platba na dobírku
exporter
vývozce
favourable terms
výhodné podmínky
ferry
trajekt
crate
přepravka, bedna
fragile
křehké
make sense
dávat smysl
Goods Inwards / Outwards
evidence vstupů a výstupů (zboží)
handling charge
manipulační/expediční poplatek
guarantee
poskytovat záruku
incur
přivodit si, způsobit si, utrpět
harbour
námořní přístav
cardboard box
lepenková krabice
hazardous
nebezpečný, riskantní
receipt of delivery
převzetí zásilky
freight
náklad, přepravované zboží
importer
dovozce
supply with
dodávat co, zásobovat čím
in advance
předem, v předstihu
inflammable
hořlavý, zápalný
hovercraft
vznášedlo
infrequently
vzácně, zřídka
consignor
odesílatel
in time
včas
depot
skladiště, depo
in transit
právě přepravovaný. při přepravě
jumbo jet
obří proudové letadlo
kidney
ledvina
label
štítek, visačka
convenience
vhodnost, příhodnost
lease
pronajmout
run off
vytisknout, okopírovat
node
uzel
loyalty rebate
věrnostní sleva
notice
všimnout si
lorry
nákladní auto, kamión
make an offer
učinit nabídku
parachute
padák
marking
označení, značka
modes of transport
způsoby dopravy/přepravy
request
požádat, požadovat
nature of
povaha (čeho)
track
sledovat
notify of
vyrozumět, informovat o
on open account
na otevřený účet
one third with order
třetina s objednávkou
safety
bezpečnost
on time
na čas
operate
působit, provozovat činnost
note
poznamenat si
port of destination
přístav určení (cílový)
perishable
podléhající zkáze
place an order for
zadat objednávku na
polystyrene peanuts
polystyrenové kuličky
port of shipment
přístav nalodění (odeslání)
premises
areál firemní prostory
run into
narazit na, setkat se náhodou s
purchase
koupit, nakoupit, získat koupí
quantity discount
množstevní sleva
hot-air balloon
horkovzdušný balón
require
potřebovat, vyžadovat
run into millions
dosahovat milionových částek
commodity
komodita, zboží
run up debts
nadělat dluhy
sales contract
kupní smlouva
seaworthy packing
balení pro námořní dopravu
inland waterway
vnitrozemská vodní/plavební cesta
security
zabezpečení
payment in instalments
úhrada ve splátkách
ship goods
dopravit/přepravit/poslat zboží
toxic waste
toxický odpad
shipper
dopravce, přepravce
stock
zásoby, skladované zboží
take into account
vzít do úvahy
monorail
jednokolejná visutá dráha
vehicle
vozidlo
paperwork
papírování
trade discount
maloobchodní rabat, sleva
trial order
objednávka na zkoušku
uneconomical
neúsporný, nehospodárný
warehouse
sklad, skladiště
urgent
naléhavý, bezodkladný
valuable
hodnotný, cenný
run out of
dojít, spotřebovat
vessel
plavidlo
warranty
záruka
within 30 days of receipt of goods
do 30 dnů od převzetí zboží
run short of
docházet, ztenčovat se (zásoby)
unexpectedly
neočekávaně