Level 1 Level 3
Level 2

6B Business briefing


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affect
postihnout/ovlivnit
approach about
oslovit/kontaktovat (někoho) kvůli (čemu)
black market
černý trh
brand enquiry
finanční hodnota značky
broker
makléř
bulk delivery
hromadná/velkoobjemová dodávka
buy in bulk
nakupovat ve velkém
corner shop
malá prodejna smíšeného zboží
counterfeit goods
padělané zboží
discount store
velkoobchod
diminish
slábnout
dispute
spor, hádka
distribution channel
distribuční kanál, odbytová cesta
distribution chain
distribuční řetězec/síť
emergency meeting
mimořádná schůzka
excess stock
nadměrné/přebytečné zásoby
exclusivity
výlučnost
face
čelit, vyrovnat se
flagship store
hlavní prodejna
franchise
koncese, franšíza
grey market
šedý trh
chain
síť, řetězec (prodejen)
in terms of
pokud jde o
in the face of
s ohledem / v reakci na
inevitably
nevyhnutelně
intermediary
prostředník, zprostředkovatel
intrinsically
skutečně, v podstatě
mail order
zásilkový prodej, objednání poštou
middleman
prostředník, zprostředkovatel
offload
zbavit se
opaque
neprůhledný
outlet
(firemní) prodejna, prodejní místo
parallel import
dovoz nepadělaného zboží bez povolení majitele duševního vlastnictví
permission for / to do
povolení k
precedent for
precedens pro
predict
předpovídat
pyramid selling
pyramidový prodej
recession
recese, hospodářský pokles
sales representative
obchodní zástupce
respond to
odpovědět/zareagovat na co
reconsider
znovu uvážit
retailing
maloobchodní podnikání, prodej
retail outlet
maloobchodní prodejna
retain
udržet si / neztratit
reveal
odkrýt/ukázat
revisit
znovu zvážit / posoudit
row
hádka, spor
sole distributor
výhradní distributor
specialty store
specializovaná prodejna
spending power
kupní síla
stock
mít na skladě, skladovat
struggle
boj, zápas
supplier
dodavatel
sympathy for
pochopení pro
telesales
prodej po telefonu
therefore
tudíž, proto
trader
obchodník
threat
hrozba
to the annoyance of
k nelibosti (koho)
wholesaling
velkoobchodní podnikání / prodej
with regard to
ohledně, s ohledem na
agency contract
smlouva o zastoupení agenturou
be bound
být vázán
break bulk
rozdělit hromadný náklad do menších částí
commission
provize
contractual relationship
smluvní vztah
draw a distinction between
dělat rozdíl mezi
employment contract
pracovní smlouva
end user
koncový uživatel
exceed
překonat/přesáhnout
factory outlet
firemní prodejna
final customer
koncový zákazník
incentive
pobídka
incur expenses
mít vydání s
interchangeably
zaměnitelně
market stall
stánek na trhu
principal
zmocnitel
retainer
paušální honorář, záloha
supply chain
dodavatelský řetězec
vending machine
prodejní automat
trade on one's account
obchodovat na vlastní účet