Level 8 Level 10
Level 9

Management


199 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capital
kapitał
constant
stały
conception
koncepcja
barriers to entry
bariery wejścia
sales
sprzedaż
customer
klient
account
konto
action plan
plan działania
affiliate
filia
leadership
kierownictwo
advance
zaliczka
provider
dostawca usług
duty
cło
profit
zysk
share
udział
bankruptcy
bankructwo
barter
wymiana
currency
waluta
GDP
PKB
merchant
handlowiec
competition
konkurencja
tax
podatek
advertising
reklama
deal
transakcja
ownership
własność
trademark
symbol towarowy
natural person
naturalna osoba
legal person
osoba prawna
trade fair
targi
board of directors
rada dyrektorów
grab the market
chwytać rynek
overheads
koszty ogólne
payroll
lista płac
stock turnover
rotacja zapasów
fast followers
szybcy naśladowcy
uniqueselling proposition
niepowtarzalna oferta sprzedaży
target audience
grupa docelowa
direct advertising
reklama bezpośrednia
subliminal advertising
reklama podprogowa
shop display
wystawa kupna
tagline
slogan
assignment
zadanie
bankruptcy
bankryctwo
bad debts
długi nieściągalne
arrears
dług
goods
dobra
document
dokument
business
działalność
result
efekt
activities
aktywności
cooperate
współpracować
batch number
numer serii
associate
współpracownik
collaboration
współpraca
vendor
sprzedający
forecast
prognoza
loan
pożyczka
owner's equity
kapital własny
petty cash
gotowka na wydatki bieżące
working capital
kapitał obrotowy
turnover
obrót
demand
popyt
pay
płaca
plan
plan
money
pieniądz
salary
pensja
credit
kredyt
score
koszt
monopol
monopoly
marketing
marketing
corporation
korporacja
company
spólka
telemarketing
telemarketing
trend
tendencja
status
status
standart
standart
stability
stabilność
balance
saldo
goverment
rząd
advertising
reklama
manage
prowadzić
profit
profit
bail
kaucja
innovation
innowacja
merchandise
handlować
trade
handel
market
rynek
application
wniosek
apprenticeship
praktyka
back pay
zaległa zapłata
basic salary
pensja podstawowa
clerical work
praca biurowa
credentials
kwalifikacje
dress code
zasady ubioru
employment law
prawo pracy
fire from work
zwalniać z pracy
fixed salary
stała pensja
graduate profession
zawód wymagający wyższego wykształcenia
highly skilled
wysoko wykwalifikowany
human resource manager
kierownik działu personalnego
notice period
okres wypowiedzenia
pay package
pakiet wynagrodzeń
performance-related bonus
premia związana z wynikami
remuneration
wynagrodzenie
rise
podwyżka
staff
personel
competent
kompetentny
board of directors
zarząd
crisis managment
zarządzanie kryzysowe
executive
pracownik szczebla kierowniczego
expertise
wiedza i doświadczenie
trainee
praktykant
design
projektować
principles
główne zasady
increasing profits
wzrastające zyski
commitment
zaangażowanie osobiste
report to sb
podlegać komuś
subordinates
podwładni
superior
przełożony
personnel
personel
goal
cel
division
oddział
deal with a problem
radzić sobie z problemem
commission
prowizja
cash balance
równowaga finansowa
facilities
udogodnienia
chairman
prezes
development spending
wydadki na rozwój
support
wspierać
responsible
odpowiedzialy
motivate
motywować
promote
awansować
employee
pracownik
employer
pracodawca
employment
zatrudnienie
job security
pewność zatrudnienia
social security
ubezpieczenie społeczne
reward
nagradzać
protection
ochrona
challenging
ambitny
sick pay
chorobowe
paid holidays
płatne urlopy
potential
potencjał
reliable
godny zaufania
claim
skarga
reputation
reputacja/renoma
produce
produkować
productivity bonus
premia za wydajność
foreign subsidiaries
zagraniczne filie
attitude
pogląd, stosunek do
defect
wada
reveal
wyjawić, odkryć
seniority
staż pracy
recruitment
nabór
jobless
bez pracy
curriculum vitae
życiorys
interview
rozmowa kwalifikacyjna
covering letter
list motywacyjny
experience
doświadczenie
vacation
urlop
to recruit
przyjmować do pracy
bargaining
negocjacje w celu pozyskania czegoś
fair wages
uczciwe wynagrodzenie
industrial relations
stosunki między pracownikami a pracodawcami
basic aims
podstawowe cele
adversary
przeciwnik
warranty
gwarancja
competitors
konkurenci
profitability
zyskowność
image
wizerunek
subcontractor
podwykonawca
purchase tax
podatek od wartości dodanej
lost sale
stracona, utracona sprzedaż
market strategy
strategia rynku
sales representative
przedstawiciel handlowy
adverising campaign
kampania reklamowa
factor
czynnik
producer market
rynek producenta
consumer market
rynek konsumenta
radio commercial
reklama radiowa
potential customers
potencjalni klienci
debtors
dłużnicy
balance sheet
bilans
fee
opłata
gross
brutto
net
netto
stocks
papiery wartościowe
accountant
księgowy
partnership
spółka cywilna
limited liability company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
transactions
operacje
to value
wyceniać
value
wartość
run a business
prowadzić interes
mortgage
kredyt, zastaw hipoteczny
surplus
nadwyżka
capital-intensive
kapitałochłonny
go bankrupt
bankrutować