Level 6 Level 8
Level 7

Finance & Accounts


125 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
product introduction
wprowadzenie produktu
account number
numer konta lub rachunku
annual report
sprawozdanie roczne
back tax
zaległy podatek
bailout
dofinansowanie
basic rate
stawka zasadnicza
bond
obligacja
cash a cheque
realizować czek
consolidation loan
pożyczka skonsolidowana
cost accounting
kalkulacja kosztów
credit agreement
umowa kredytowa
credit application
wniosek kredytowy
creditor
wierzyciel
current interest rate
bieżąca stopa procentowa
debit balance
saldo debetowe
debt limit
limit zadłużenia
debt servicing
obsługa zadłużenia
payable on demand
płatny na żądanie
demand loan
pożyczka zwrotna na żądanie
discount
upust, zniżka
Dutch auction
przetarg zniżkowy
export credit
kredyt eksportowy
fee income
dochody z opłat
financial adviser
doradca finansowy
duty
cło
cash flow
przepływ pieniężny
financial sector
sektor finansowy
investment
inwestycje
forward transaction
transakcje terminowe
front-end fee
opłata wstępna
deficit financing
finansowanie deficytu
gross income
dochód brutto
income
dochód
joint-stock bank
bank akcyjny
marginal cost
koszt krańcowy
index fund
fundusz indeksowy
industrial goods
dobra przemysłowe
installment loan
kredyt ratalny
interest-free loan
pożyczka nieoprocentowana
investment capital
kapitał inwestycyjny
inward investment
inwestycja wewnętrzna
late fee
opłata za zwłokę
loan market
rynek kredytowy
market rate
cena rynkowa
microcredit
mikrokredyt
mortgage rate
oprocentowanie kredytu hipotecznego
promissory note
weksel
net income
dochód netto
new issue market
rynek nowych emisji
trust company
spółka powiernicza
transfer order
polecenie przelewu
order for payment
polecenie wypłaty
oversold
sprzedany poniżej kosztów
preference shares
akcje uprzywilejowane
profit taking
realizacja zysku
put option
opcje sprzedaży
regular income
stały dochód
bank reserves
rezerwy bankowe
retained earnings
zyski zatrzymane
accounts payable
zobowiązania
accounts receivable
należności
amortisation
amortyzacja
assets
aktywa
audit
audyt
balance sheet
bilans
bankruptcy
bankructwo
collateral
zabezpieczenie
depreciation
deprecjacja
circulation
nakład
encumbrance
obciążenie
equity
udział
excise tax
akcyza
forecast
prognoza
fringe benefits
dodatkowe korzyści
guarantor
poręczyciel
hire purchase
kupno ratalne
insolvent
niewypłacalny
intangible assets
wartości niematerialne
interest
odsetki
interest rate
stopa procentowa
inventory
inwentarz
invoice
faktura
liquidate
upłynnić
liquidity
płynność
loan
pożyczka
loan to value ratio
stosunek wartości kredytu do zabezpieczenia
mark down
obniżka
markup
podwyżka
overheads
koszty ogólne
mortgage broker
pośrednik kredytów hipotecznych
owner's equity
kapitał własny
expenses
wydatki
petty cash
gotówka na wydatki bieżące
fair value accounting
wycena w wartości godziwej
capital
kapitał
deficit
deficyt
refinance
refinansować
direct tax
podatek bezpośredni
earmarked reserve
rezerwy celowe
sales revenue
przychody ze sprzedaży
dividend
dywidenda
cash contract
kontrakt gotówkowy
economic inventory
inwentaryzacja gospodarcza
liabilities
pasywa
effective labor
efektywność pracy
short term debt
zadłużenie krótkoterminowe
opportunity cost
koszt alternatywny
stocktaking
inwentaryzacja
forward price
wartość przyszła
day rate
kurs dnia
pension fund
fundusz emerytalny
gain on sale of investments
zysk ze zbycia inwestycji
parity
parytet
social security
ubezpieczenie społeczne
turnover
obrót
undercapitalization
niedoinwestowanie
shareholder
akcjonariusz
living expenses
wydatki na życie
working capital
kapitał obrotowy
risk capital
kapitał podwyższonego ryzyka
issuing share
emisja akcji
hard currency
twarda waluta
provide capital
dostarczać kapitał
remuneration
wynagrodzenie
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne