Level 2
Level 1

New level


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kognitív
Megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló.
explicit
1. világosan kimondott, egyértelmű; 2. közvetlen; 3. vége, be van fejezve (középkori kéziratok zárszava); 4. rendezett
intermittáló
időszakos, átmeneti
margináns
valaminek a szélén lévő dolog
releváns
A tárgyhoz tartozó, idevágó; fontos, lényeges, meghatározó.
egzekvál
behajt, végrehajt
szinergia
együttműködés
apatikus
Levert, nyomott kedélyű, érdektelen.
abajgat
zaklat, piszkál, zavar
abcug
indulatszó: le vele!
konvencionális
megszokott, hagyományos, közkeletű
ösztövér
sovány, vékony
agilis
életrevaló, serény, tevékeny, mozgékony, ügyes, hatékony
literátus
olvasott ember
autonóm
Önálló, független, magának törvényt szabó.
kumulatív
felerősítő, összegyűjtő
kumulált
A * szó jelentése felhalmoz, (össze)gyűjt. Gazdasági, statisztikai értelemben a * érték esetében egy adott időszak adatait összegezzük. Például az elmúlt hónap * bevétele alatt az adott hónap összes bevételi tételeinek összegét értjük.
dekadens
(szellemileg, erkölcsileg) hanyatló, romló, pusztuló, süllyedő, (föl)bomló, visszaeső (pl. társadalom, intézmény), csökkenés, az élet összetettségében, jó és rossz együttes megnyilvánulásában és a pusztulásban is fontos jellemzőt, esztétikumot látó irodalmi, művészeti (fölfogás)
deklarál
kihirdet, kinyilatkoztat, ünnepélyesen kinyilvánít
absztrahál
1. Körülményekből kiragadva szemlél, vizsgál; figyelmen kívül hagy lényegtelennek ítélt körülményeket, összefüggéseket; elvonatkoztat. 2. Magában szemlél; adott összefüggések közül kiválaszt; külön, önállóan elképzel; elvonatkoztat.
protezsál
Pártfogol egy személyt, ügyet; szót emel érte; segítséget ad, amellyel előmozdít egy célt, ügyet, fejlődést vagy megoldást.
konvenció
1. Társadalmi szokás, udvariassági szabály; a közösségi együttélésben, érintkezésben meglévő forma, íratlan közmegegyezés, általánosan kötelezőnek elfogadott szabály.2. Elcsépelt dolog; a hétköznapi megszokásnak megfelelő, már elunt formaság, kifejezés, megnyilatkozás, viselkedés.
preambulum
alkotmány, törvény, egyezmény bevezető, az alapelvekről szóló fejezete
szüzsé
1. tárgy, anyag 2. költői mű meséje
per se
önmaga által, önmagától
divízió
Osztály, ügyosztály, csoport
excentrikus
1. Kirívóan másféle (személy, személyiség), akinek gondolkozása, magatartása a szokásostól feltűnően eltérő; különc.2. Különc emberre jellemző (magatartás, tulajdonság, tett, megjelenés), tőle származó, vele kapcsolatos (dolog).
excentrikus
3. Mértan, geometria: Nem közös középpontú (kör, görbe, felület, test), amelyek egymással meghatározott kapcsolatban állnak.
neurózis
szorongással járó funkcionális mentális zavar.
neurotikus
Testi és lelki zavarokban megnyilvánuló idegbetegséggel kapcsolatos; értelmi vagy érzelmi problémában szenvedő.
lazsnakol
ver, üti, mint a pokrócot
kontraproduktív
szándékával ellentétes hatást kiváltó
transzparens
1, feliratot tartalmazó tábla, reklámfelirat; 2, médiaelméletben: átlátszó
ratifikál
Valamilyen nemzetközi egyezményt vagy szerződést törvénybe iktat.
preventív jelleg
megelőző jelleg
egalitáriánus mozgalom
egyenlőségi mozgalom
adekvát
egyenlő értékű; a lényeget pontosan tükröző; megfelelő
obligát
1. Kötelező, szokásos, elmaradhatatlan; 2. a zenemű teljes értékű megszólaltatásához elengedhetetlen, nélkülözhetetlen szólam vagy hangszer.
dedukció
levezetés, következtetés
metodológia
A tudományos megismerés módszereit vizsgáló tudományág.
certifikál
Igazol, bizonyít.
passio
szenvedés
lobbizás
Hasznos kapcsolatok kiépítését, előnyök fenntartását szolgáló tevékenység.
kompiláció
Többféle anyagból készült mű. 1. gyűjtemény, összeállítás 2. tákolmány, ollózás
indukció
a tudományos ismeretszerzés egyik módszere, a megfigyelésekből és összegyűjtött adatokból leszűrt következtetés.
konklúzió
A * az érvelés bizonyítandó tétele, az az állítás, amely az érvelés többi állításából következik. Egy érvelésben általában egy * lehet.
premisszák
A *, vagyis az érvek hivatottak alátámasztani a konklúziót, bizonyítják azt, vagy maguk után vonják igazságát. Egy érvelésben akármennyi * lehet.
interdiszciplináris
Több tudományt, szakterületet érintő (a tudományterületek közötti kapcsolatra értendő).
plenáris
Teljes körű. Az összes részt, résztvevőt érintő, arra vonatkozó; együttes.
asszertív
aranyközépút a behódoló és a fenyegető között; kellő határozottságú és öntudatú