Level 38 Level 40
Level 39

Level 21


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thoughtful (adj)
бодлогошронгуй
through (pre)
рүү, руу
tollbooth (n)
тээврийн товчоо буюу хотоос гарахдаа тээврийн хэрэгсэл мөнгө тушаадаг газар
tour (n)
тойрон аялал
travel (v)
аялах
trip (n)
аялал (богино)
uncle (n)
авга, нагац ах
underground (n)
метро
undoubtedly (adv)
эргэлзээгүйгээр
unrest (n)
бослого, хөдөлгөөн
village (n)
тосгон
voyage (n)
далайн аялал, нислэг
wallet (n)
түрийвч
what ....... for (n)
юуны тулд
whereas (conj)
гэтэл, харин, тэгэхэд
whilst (noun)
зуураа
widespread (v)
тархах, түгээх
a pay rise (n)
цалингийн өсөлт
absence (n)
байхгүй байх
acoustic (adj)
акустик, дуу чимээ нэвтрүүлдэггүй
appear (v)
гарч ирэх, харагдаж,үзэгдэх
approach (v)
дөхөж очих
arrangement (n)
тохиролцоо, бэлтгэл
assistance (n)
тусламж
available (adj)
хүчинтэй, боломжтой
away (adv)
холхон, хол зайтай