Level 37 Level 39
Level 38

Level 20


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
routine (n)
зам, чиглэл
ruling party (n)
эрх баригч нам
runway (n)
гүйлтийн зам
say (v)
хэлэх, (дамжуулах хэл)эх
scarcely (adv)
бараг л үгүй 0%
seasick (n)
далайн өвчин
seldom (adv)
хааяа 10%
serve (v)
үйлчлэх
shoe horn (n)
гутлын хоншоор
shortly (v)
удахгүй,товчоор
shuttle (n)
хот хоорондын автобус
site (n)
газар, байрлал
slide-slid-slid (v)
гулгах, халтирах
smooth (adj)
зөөлөн
speak (v)
яриа, (хэлээр,утсаар)
speed (n)
хурд
steep (n)
уулын бэл
straight (adj)
чигээрээ, шулуун
strange noise (n)
хачин чимээ
strict (adj)
хатуу, чанга
sun burn-sun burnt (v)
наранд түлэгдэх
swift (adj)
хурдан
talk (v)
ярилцах
tell (v)
хэлэх
thanking (n)
талархал
the main figure (n)
чухал хүн, гол хүн