Level 35 Level 37
Level 36

Level 18


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hold on (v)
барьж байх (утас)
huge (adj)
асар том
human right (n)
хүний эрх
immigration point (n)
цагаачлалын газар
indicate (v)
тодорхойлох
instructor (n)
зааварлагч
line (n)
зураас, дараалал
living (n)
амин зуулга
look after (phrasal verb)
асрах, халамжлах
look for (phrasal verb)
хайх, эрэх
look through (phrasal verb)
гүйлгэн унших
magazine (n)
сэтгүүл
majority (adj)
ихэнх, дийлэнх, олонхи
mast (n)
эрэг шураг
memory (n)
дурсамж
mother tongue (n)
эх хэл
motion (n)
хөдөлгөөн
novelist (n)
үргэлжилсэн үгийн зохиолч
occasionally (adv)
ховорхон, хааяа
occupation (n)
мэргэжил
on sale (n)
хямдрал
on the tip on the tongue (idioms)
хэлний үзүүрт, ярианд ямар нэгэн зүйл санахад
package holiday (n)
үүргэвчтэй аялал
pass exam (v)
шалгалт өгөх
passenger (n)
зорчигч