Level 30 Level 32
Level 31

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 13


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
physically (adv)
биеийн хувьд
physics (n)
физик
pinch (v)
чимхэх, хулгай хийж хумслах
placement test (n)
түвшин тогтоох шалгалт
platinum ( n)
цагаан алт
pollute (v)
бохирдуулах
pollution (n)
бохирдол, бохирдуулагч
portion of mountain (n)
уулын хэсэг
possible (adj)
магадгүй
praise (v)
магтах, магтан сайшаах
prepare (v)
бэлтгэх, бэлдэх
preserve (v)
хадгалах, дарах, нөөшлөх
prevent (v)
сэргийлэх, урьдчилан сэргийлэх
principal (adj)
гол, үндсэн
private (adj)
хувийн, өөрийн
prize (v)
өндрөөр үнэлэх
produce (v)
үйлдвэрлэх, гаргах
profit (n)
ашиг
projection (n)
тусгал, проекц
protein (n)
уураг