Level 4 Level 6
Level 5

Ordenstal mm


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
birinci
1. første
ikinci
2. anden
üçüncü
3. tredje
dördüncü
4.fjerde
beşinci
5. femte
altıncı
6. sjette
yedinci
7. syvende
sekizinci
8. ottende
dokuzuncu
9. niende
onuncu
10. tiende
on birinci
11. ellevte
on ikinci
12. tolvte
milyar
1,000,000,000 milliard
seksen iki milyar
82 milliarder
seksen altı
86 seksogfirs
altı yüz kırk iki
642
buçuk
halv (og en halv)
çeyrek
kvart
sekiz bin sekiz yüz otuz bir
8.831
beş yüz otuz iki
532
bin üç yüz kırk bir
1.341
seksen altı
86 seksogfirs
iki bin iki yüz otuz beş
2.235
doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz
99.999
üç yüz altmış altı
366
dokuz yüz altmış üç
963
iki yüz yetmiş dört
274
üç bin altı yüz elli beş
3.655
doksan iki buçuk
92,5
yetmiş yedi bin
77.000
bin otuz yedi
1.037
beş yüz seksen sekiz
588
yirmi bin dört yüz kırk dört
20.444
altmış sekiz
68 otteogtres
bir buçuk milyon
1.500.000
bir milyon yedi yüz on sekiz bin üç yüz elli bir
1.718.351
iki bin dört yüz elli iki
2.452
yüz otuz dokuz
139
dört bin sekiz yüz kırk sekiz
4.848
dört yüz altmış beş
465
doksan bir milyar
91.000.000.000
yüzlerce
hundredvis
binlerce
tusindvis
onbinlerce
titusindvis
seksen üç bin doksan dört
83.094
bin beş yüz altmış dört
1.564
doksan sekiz
98 otteoghalvfems
yirmi beş bin altı yüz otuz sekiz
25.638
beş yüz yetmiş bir
571
yüzde
procent
yüzde yüz
100 procent
yüzde yüz seksen yedi
187 procent
bininci
tusindedel
binde
promille
binde kırk dokuz
49 promille
sıfır
nul
nokta
punktum
virgül
komma
sıfır virgül iki
0,2
binde sıfır virgül sekiz
0,8 promille
elli dört bin yüz yetmiş beş
54.175
altı bin dört yüz elli dokuz
6.459
seksen iki bin dört yüz yetmiş altı
82.476
altı bin dört yüz elli dokuz virgül yirmi beş
6.459,25
düzine
dusin
yarı yarıya
50:50, fifty-fifty
karekök
kvadratrod