Level 8 Level 10
Level 9

VOCA 09


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
despite (pre)
mặc cho (=in spite of)
except (pre)
ngoại trừ
while (conj)
trong khi
nevertheless (adv)
tuy nhiên (=nonetheless)
now that
bởi vì bây giờ
in fact (adv)
thật vậy / thật ra
in case (conj)
phòng khi
quite (adv)
khá (=rather)
therefore (adv)
vì vậy (=thus)
owing to (pre)
do (=due to)
rather than (pre)
thay vì (=instead of)
whereas (conj)
trong khi (trái ngược)
even (adv)
thậm chí
since (conj)
bởi vì / từ khi
almost (adv)
hầu như / gần như
throughout (pre)
xuyên suốt / khắp
along (pre)
dọc theo
toward (pre)
hướng về phía / đối với
as soon as (conj)
ngay khi
until (pre/conj)
cho đến khi
but (conj)
nhưng
so (conj)
vì vậy / nên
regardless of
bất kể
on behalf of sb
thay mặt cho ađ
by the time (conj)
tính đến lúc
regarding (pre)
về (=concerning)
whether (conj)
liệu / bất kể
across (pre)
khắp / bên kia
unless (conj)
trừ khi (nếu...không)
against (pre)
chống lại / đối với
otherwise (adv)
khác / ngược lại
furthermore (adv)
hơn nữa (=moreover)
with regard to sth
về (= about)
instead (adv)
thay vì vậy
as long as (conj)
miễn là
through (pre)
qua / thông qua
over (pre/adv)
trong vòng / trên
as (conj)
bởi vì / khi
although (conj)
mặc dù (= even though)
thanks to sth
nhờ vào / do