Level 2 Level 4
Level 3

Preposition


164 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
develop into
(gelişerek ) dönüşmek
interaction between
... arasında etkileşim
association between
... arasındaki ilişki
claim about
... hakkında iddia
discussion about
... hakkında tartışma
damaging to
... için zarar verici
range from ... to ...
... ile ... arasında değişmek
in association with
... ile bağlantılı olarak
combine with
... ile birleştirmek
vary with
... ile değişmek
confident about
... konusunda emin/özgüvenli
under ... circumstances
... koşullar altında
under ... conditions
... şartlar altında
focus on
... üzerinde odaklanma
focus upon
... üzerinde odaklanmış
influence upon
... üzerindeki etki
agreement between
...arasında anlaşma
balance between
...arasında denge
negotiation between
...arasında görüşme / müzakere
collaboration between
...arasında iş birliği
difference in
...bakımından farklılık
rich in
...bakımından zengin
succeed in
...da başarılı olmak
progress in
...daki ilerleme, gelişme
vary from … to
...dan ...ya değişiklik göstermek
separate from
...dan ayrılmak
difference from
...dan farkı
benefit from
...dan fayda/yarar
damage from
...dan hasar
profit from
...dan kar
responsible for
...dan sorumlu
over the surface
yüzeyin üstünde
above the surface
yüzeyin üstünde
under the surface
yüzeyin altında
beneath the surface
yüzeyin altında
below the surface
yüzeyin altında
on the surface
yüzeyde
in the surface
yüzeyde
along the surface
yüzey boyunca
across the surface
yüzey boyunca
for recreation
yenilenme için
on benefit
yararına
of benefit to
yararına
through misuse
yanlış kullanım ile
with efficiency
verimlilikle
indispensable in
vazgeçilmez
increase over
üzerinde artış
upgrade to
üst seviyeye çıkmak
between extremes
uçlar arasında
on the counter
tezgahın üzerinde
deliver on
teslim etmek
in treatment
tedavide
in compensation for
tazminat olarak
as compensation for
tazminat olarak
in design
tasarımda
in a / the debate
tartışmada
for discussion
tartışma için
during a / the debate
tartışma esnasında
during a / the discussion
tartışma boyunca
conduct by
tarafından yürütmek
according to an / the estimate
tahmine göre...
estimate for
tahmin etmek
estimate by
tahmin etmek
wonder at
şaşırmak
repeat after
sonra tekrar etmek
in the course of
sırasında, zarfında
with no restriction
sınırlama olmadan
with restriction
sınırlama ile
to your requirement
senin gereksinimine
for your requirement
senin gereksinimin için
out of respect
saygıdan
on the right of
sağında
on the right
sağda
off course
rotadan, plandan
over the counter
reçetesiz, tezgah üstü
expand beyond
ötesine geçmek
suggest as
önermek
on offer
önerilen
on approval
onay
occurrence in
oluşmak
without incident
olaysız
in focus
odaklanmış
focus for
odaklanmak
in a / the objective
nesnellikte
challenge from
meydan okumak
over a / the span
mesafe üzerinde
with wonder
merakla
in wonder
merak içinde
beyond range
menzil dışında
in the short run
kısa vadede
in layers
kat kat
by mutual consent
karşılıklı anlaşarak
within range
kapsama alanı / menzil içinde
evident in
kanıt
by association
ilişki, bağlantı
without expression
ifadesiz
beyond expression
ifadenin ötesinde
in public
herkesin içinde, alenen
right over
hemen
out of condition
hamlamış, kondisyonsuz
with / in confidence
güvenle
reach of
erişmek
access for
erişim için
out of reach
erişim alanı dışında
suitable as
elverişli olarak
on the decline
düşüşte
due to circumstances
durumlardan dolayı
according to circumstance
duruma göre
spill into
dökülmek / saçılmak
by implication
dolaylı olarak/ ima yoluyla
accurate to
doğru
without resistance
direnç olmadan
of degree
derece
assess at
değerlendirmek
in decay
çürümekte
respond by
cevap vermek
out of focus
bulanık, flu
in abundance
bol olarak, bol bol
incorporate in
birleştirmek
to sb's benefit
birinin yararına
for sb's benefit
birinin yararı için
beyond sb's ability
birinin yapamayacağı kadar
on / upon sb's recommendation
birinin tavsiyesi üzerine
with sb's consent
birinin rızasıyla
without sb's approval
birinin onayı olmadan
to sb's disadvantage
birinin dezavantajına
supply sb with sth
birine bir şeyi tedarik etmek
intervention on behalf of sb
biri adına müdahale
negotiate on behalf of sb
biri adına görüşmek
a range of
birçok farklı ...
in a/the discussion
bir tartışmada
at / in an/the estimate
bir tahminde
deny sth to sb
bir şeyi birinden esirgemek, mahrum etmek
allocate according to sth
bir şeye göre tahsis etmek
have an impact on sth
bir şey üzerinde etkisi olmak
discrimination on the grounds of sth
bir şey sebebiyle ayırım
abandon in favour of sth
bir şey lehine terk etmek
discrimination in favour of sth
bir şey lehine ayırım
suspect sb of doing sth
bir şey için birinden şüphelenmek
discriminate on the grounds of sth
bir şey gerekçesiyle ayrım yapmak
to a degree
bir dereceye kadar
uncertain as to
belirsiz
single to
bekar
happen to
başına gelmek
roam about
başıboş dolaşmak
reduce in
azaltmak
on departure
ayrıldıktan sonra
extremes of
aşırılıkları
to excess
aşırı derecede
seek in
aramak
in the interval
arada, molada
in a/the current
akımda
against a/the current
akıma karşı
with a/the current
akım ile
after the launch
açılıştan sonra
since the launch
açılıştan beri
following the launch
açılışın beraberinde
without explanation
açıklamasız
adjust to
…ya uyum sağlamak
expenditure on
…ya harcama
absorb into
…ya çekmek, emmek
inflict on
…ya acı vermek
discussion on
…üzerine tartışma
accessible by
…tarafından ulaşılabilir