Level 3
Level 4

VERBS


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interrupt
gián đoạn
submit
nộp
permit
cho phép
equip
trang bị
generate
tạo ra
consider
xem xét
restrict
giới hạn
indicate
chỉ ra
celebrate
chúc mừng
assign
phân chia, phân bổ
cause
gây ra
gain
đạt được
elect
bầu cử
demonstrate
trình bày
mention
đề cập
apply
ứng tuyển
merge
xác nhập
require
yêu cầu
present
trình ra
prevent
ngăn cản
revise
sửa
participate
tham gia
remind
nhắc nhở
maintain
duy trì
encourage
khuyến khích
conduct
tiến hành, thực hiện
judge
đánh giá
locate
tọa lạc
announce
thông báo
approve
chấp nhận
affect
ảnh hưởng
expand
mở rộng
register
đăng kí
recommend
gợi ý
assist
hỗ trợ
recognize
công nhận
damage
hư hỏng
receive
nhận
determine
xác định
develop
phát triển