Level 1 Level 3
Level 2

ADJECTIVES


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
various
đa dạng, khác nhau
dramatic
mạnh mẽ
proper
đúng, phù hợp
valuable
có giá trị
favorable
thuận lợi
extensive
mở rộng, chuyên sâu
familiar
quen thuộc
costly
đắt đỏ
suitable
phù hợp
affordable
phải chăng
persuasive
thuyết phục
initial
ban đầu
noticeable
đáng kể
major
lớn
outstanding
nổi bật
reliable
tin cậy
potential
tiềm năng, tiềm tàng
numerous
nhiều, vô số
upcoming
sắp đến
effective
hiệu quả, hiệu lực
frequent
thường xuyên
current
hiện nay
qualified
có năng lực
specific
đặc biệt
valid
còn hạn, còn hiệu lực
exclusive
riêng biệt
financial
tài chính
complex
phức tạp
former
cũ, trước đây
additional
thêm vào