Level 2 Level 4
Level 3

TEST 3


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
look into the matter
điều tra vấn đề
look on
đứng ngoài nhìn
get through the line
nối máy với ai
pull off a spider's legs
bứt chân của một con nhện
pull out a tooth
nhổ răng
pull out at the traffic lights
đi ra đường vắng
put sb through
nối máy cho ai
care for
thích
catch on
hiểu
catch up with others
đuổi kịp những người khác
hold up a bank
cướp ngân hàng
put sth back
đặt trở lại về vị trí cũ
get by
sống và làm những gì mình cần làm
get down sth
viết ra cái gì ai đó nói
get down to some work
bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc
get in
trở về đến nhà
get in sth
mua thêm cái gì
get off sth
nói về chuyện khác
get on in one's new school
thích nghi với việc học ở ngôi trường mới
put down sth
viết cái gì xuống giấy
put forward a proposal
đưa ra lời kiến nghị
put in for sth
yêu cầu cái gì một cách chính thức
put sb up for the night
cho ai đó tá túc qua đêm
feel run down
cảm thấy rất mệt mỏi
do with a holiday
rất cần một kỳ nghỉ
running out of time
đang hết thời gian
a license runs out
hết hạn, không còn hiệu lực
see to sth
có trách nhiệm với cái gì
set out
khởi hành
set up a business
thành lập một công ty
bring about sth
làm cho cái gì xảy ra, gây ra cái gì
bring back memories of sth
mang trở lại ký ức về cái gì
bring on sth
gây ra cái gì
bring round sth
giới thiệu cái gì, đưa ra cái gì ở buổi thảo luận
set out an inquiry
bắt đầu một cuộc khảo sát, điều tra
settle up with sb
trả tiền ai
show off
khoe mẽ
show up
xuất hiện
stand by sb
đứng ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ ai
come up against problems
phải đối mặt với nhiều vấn đề
count on sb
trông cậy vào ai
count sb in
tính cả ai đó vào một kế hoạch
cut across sth
đi tắt qua đâu
stand for sb/sth
chịu đựng ai/cái gì
stand up to sb
chống lại ai
take away sth from sth
trừ cái gì khỏi cái gì
take in what sb is saying
tiếp thu những điều ai đang nói