Level 7 Level 9
Level 8

hoofdstuk 8: kwantitatieve gegevens verwerken


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
variabele
kenmerken van alle eenheden die bij je onderzoek betrokken zijn
categorie
waarde die een variabele kan aannemen
meetniveau
eigenschap van variabelen die aangeeft in welke mate je met deze variabelen kunt meten
nominaal meetniveau
variabelen met slechts enkele losse categorieen, waarmee niet gerekend kan worden
ordinaal meetniveau
variabalen met enkele losse categorieen in een bepaalde volgorde, waarmee niet gerekend kan worden
interval meetniveau
kwantitatieve variabele zonder natuurlijk nulpunt, waarbij intervallen tussen twee waarden hetzelfde zijn. hiermee kan worden gerekend
ratio meetniiveau
kwantitatieve variabele met natuurlijk nulpunt, waarbij verhoudingen tussen twee waarden gelijk (betekenisvol) zijn. er kan mee worden gerekend
hypothesen
toetsbare verwachting over de uitkomsten van het onderzoek
significantie
het gevonden resultaat is niet toevallig
frequentietabel
tabel waarin wordt aangegeven hoevaak scoren voorkomen (in relatie tot het aantal) met andere woorden hoe de verdeling eruitziet
relatieve frequentie
het aantal waarnemingen ten opzichte van het totale aantal waarnemingen (%)
percenteren
het uitdrukken van relatieve frequenties in percentages
valide percentages
geldige percentages, alleen van diegenen van wie de score genoteerd is
grafiek
grafische weergave van variabelen
kengetal
samenvattingvan een variabele (kenmerk) doormiddel van een eigenschap
centrummaat
kengetal dat het middel van de variabele beschrijft
modus
getal dat het vaakst voorkomt
bimodaal
indien een variabele twee pieken heeft
mediaan
middelste getal van de verdeling
(gewogen) gemiddelde
de soms van alle scoren gedeeld door het aantal waarnemingen
spreidingsmaat
kengetal dat spreiding van een variabele beschrijft
variantie
gemiddelde gekwadrateerde afwijking van het gemiddelde
standaardafwijking
afgeleide van de variantie (wortel) oftewel de spreiding van een variabele
variabelen
de gemeten kenmerken van de eenheden in je onderzoek
gaus-kromme
klokvorm die optreed bij de grafiek van een verdeling, indien deze normaal is
normale verdeling
symmetrische verdeling waarbij 68% binnen een keer de SD vanaf het gemiddeld valt, 95% binnen twee keer de SD en 99% binnen drie keer de SD vanaf het gemiddelde
kruistabel
frequentietabel van twee variabelen tegelijk
rijpercentage
percentage van het rijtotaal
kolompercentage
percentage van het kolomgetal
celpercentage
percentage van het gehele totaal
onafhankelijke variabele
oorzaakvariabele die een verandering van een andere variabele kan veroorzaken
afhankelijke variabele
gevolgvariabele die verandert onder invloed van de onafhankelijke variabele
cronbachs alpha
statistische maat om betrouwbaarheid van een schaal aan te geven
test-hertest
statistische test voor betrouwbaarheid, door mate van overeenstemming tussen oorspronkelijke en herhaalde meting
split-half
statistiscge test voor betroubaarheid, door steekproefresultaten in tweeeen te delen en de mate van overeenstemming te berekenen