Level 5 Level 7
Level 6

hoofdstuk 6: uitwerking van methode; operationalis


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
operationaliseren
het uitwerken van begrippen tot meetbare instrumenten
(likert)schaal
samengesteld meetinstrument, waarmee met behulpp van deelvragen (items) een complex begrip gemeten wordt
meerpunts(antwoord)schaal
oplopende antwoordschaal met beperkt aantal antwoorden
dubbelloops
het stellen van twee vragen ineen
routing
bepaalde logische volgorde in een vragenlijst die een bepaalde groep respondenten voorselecteert
volgorde-effect
de volgorde van vragen heeft effect op de beantwoorden ervan
uitputtende antwoorden
als alle mogelijke antwoorden aanwezig zijn
uitsluitende antwoorden
als er geen overlap in de antwoorden mogelijk is
meervoudige antwoorden
als door middel van 'dummy'-variabelen de voorkeur voor meer dan een antwoord aangegeven kan worden
topiclijst
lijst met onderwerpen die bij een diepte-intercview worden gebruikt
populatie
alle eenheden waarover je met je onderzoek uitspraken doet (domein)
operationele popualtie
afgebakend deel van de populaitie met bepaald kenmerk
steekproefkader
gegevensbestand waaruit een steekproef getrokken kan worden
random number generator (toevalsgenerator)
instrument om willekeurige nummers uit een reeks (databestand) te selecteren
aselecte steekproef
volgens bepaalde regels willekeurig geselecteerd deel van de populatie, waarover je gegevens verzameld. elke eenheid heeft een berekenbare kans om in de steekproef terrect te komen
systematische steekproef
systematisch wordt uit de populatie elke x-de eenheid getrokken, maar de eerste eenheid is willekeurig
enkelvoudige aslecte steekproef
willekeurige steekproef uit gehele populatie
clustersteekproef
bij bestaande groepen binnen een populatie wordt willekeurig het aantal gehele groepen getrokken
gestratificeerde steekproef
uit het aantal strata (deelpopulatie) wordt een willekeurige steekproef getrokken
getrapte steekproef
verschillende steekproefmethoden in lage van de populatie
selecte steekproef
volgens bepaalde regels geselecteerde deel van de populatie, waarover je gevens verzamelt
quotasteekproef
een maximum aantal eenheden meteen bepaald kenmerk selecteren
zelfselectie
steekproef waarbij proefpersonen zichzelf aanmelden
doelgericht
steekproef op bepaalde kenmerken, zodat een deskundige meting ontstaat
praktisch bruikbaar
steekproef waarbij iederen die in een setting is kan worden gevraagd
sneeuwbal
steekproef die start vanuit een klein netwerk en dan doorgroeit waarbij gebruik wordt gemaakt van netwerken van geinterviewde en respondenten
betrouwbaarheidsinterval
bepaalde zekerheid waarmee je voorspelt dat een bepaalde waarde in de populatie voorkomt
betrouwbaarheid
de mate waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten
validiteit
de mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten
interbeoordeelaars-betrouwbaarheid
mate van overeenstemming tussen onderzoekers
interne validiteit
mate waarin terechte conclusies getrokken kunnen worden
externe of populatievaliditeit
mate waarin een steekproef op relevante kenmerken op een populatie lijkt, bepaalt in hoeverre resultaten statisch generaliseerbaar zijn
inhoudelijke generaliseerbaarheid
generaliseerbaarheid naar andere situaties
begripsvaliditeit
mate waarin je meet wat je wilt meten
instrumentele bruikbaarheid
de resultaten die worden gebruikt om beleid te ontwikkelen
conceptuele bruikbaarheid
de resultaten worden gebruikt om een discussie aan te wakkeren