Level 3 Level 5
Level 4

hoofdstuk 4: kwantitatieve methoden van dataverzam


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dataverzameling
wijze waarop je gegevens verzameld
cross-sectioneel
onderzoek waarbij een een bepaald moment eenmalig gegevens worden verzameld
surveyonderzoek
onderzoek met behulp van enquetes om meningen, houdingen en kennis bij grote groepen te meten
populatie
alle eenheden waarover je met je onderzoek uitspraken doet (domein)
steekproef
al dan niet willekeurige selectie uit de populatie die de mogelijkheid krijgt om te deel te nemen aan je onderzoek
likertschalen
lijsten (menings)vragen over hetzelfde onderwerp met een klein aantal antwoordmogelijkheden
respondenten
personen die aan een vragenlijst meedoen
panelenquete
regelmatig terugkerende enquete onder vooraf aangemeld panel, over uiteenlopende onderwerpen
generaliseren
de conclusies uitbreiden naar de populatie
secundaire analyse
onderzoek met behulp van reeds verzamelde gegevens
meta-analyse
heranalyse van een groot aantal bestanden, teksten
labratorium of zuiver experiment
experiment waarbij proefpersonen in een zoveel mogelijk gecontracteerrde situatie worden getest, vrij van invloeden van buiten
causaal verband
de aanwezigheid van een 'oorzaak-gevolgrelatie'
interne validiteit
de mate waarin de juiste conclusies kunnen worden getrokken
proefpersonen
deelnemers aan een experimenteel onderzoek
randomisatie
willekeurig toewijzen van proefpersonen aan condities
voor/nameting
meting voorafgaand aan of na afloopt van het experiment
experimentele en controlegroep
experimentele setting met twee groepen, waarbij de ene groep met de experimentele variabele in aanraking komt en de andere niet
placebo-effect
proefpersonen krijgen geen werkzame stof toegediiend, maar nemen toch resultaat te merken
dubbelblind
zowel proefpersonen als onderzoekers weten niet in welke groep ze terrecht komen
test-effect
proefpersonen reageren anders, omdat ze aan een onderzoek meedoen
solomon 'four-group-design'
speciale experimentele setting met vier groepen
quasi of veldexperiment
experiment dat 'bestaand' groepen gebruikt; geen zuiver experiment dus
monitor
gegevensverzameling over de ontwikkeling op een bepaald terrein door middel van herhaalde vragenlijsten
variabelen
de gemeten kenmerken van de eenheden in je onderzoek