Level 73 Level 75
Level 74

Nature [part II]


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vtáčí
bird
zbytočný
unnecessary
iný
another, different
bežať
to run
hádzať
to throw
chovať
to breed
chrániť
to protect
ľahnúť si
to lie down
pestovať
to grow
poďakovať
to thank
posmievať sa
to mock, to taunt
sadiť
to plant
sadnúť si
to sit down
správať sa
to behave
spýtať sa
to ask
trhať
to tear
vítať
to welcome
vymierať
to die out
zničiť
to destroy
zobudiť sa
to wake up
hlučne
noisily, rowdily
najčastejšie
most often
vytrvalo
persistently
dokonca
even
stále
still
vraj
reportedly
dávať ovocie
to give fruit
Ezopove bájky
Aesop's fables
hádzať na zem
to throw on the ground
chodiť na huby
to pick mushrooms
loviť zvieratá
to hunt animals
pozerať do očí
to look in the eyes
premýšľať nad niečím
to think about something
Tatranský národný park (TANAP)
Tatra National Park (TANAP)
To je hrozné.
That's terrible.
vbehnúť do cieľa
to run towards the finish line
vylievať odpad
to spill waste
zakladať oheň
to start a fire