Level 46 Level 48
Level 47

Communication [Part II]


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pomôcť
to help
porozprávať (sa)
to chat, to discuss
rozprávať sa
to talk, to speak
spoznať
to know
telefonovať
to call, to phone
tešiť sa
to enjoy
zdraviť sa
to greet
celkom (celkom dobre)
quite (quite good); enough (good enough)
zasa
again
že
that
Ako bolo v Anglicku?
How was it in England?
Myslím si, že...
I think that.
na dva mesiace
for two months
O koľkej? (O koľkej hodine?)
When? (At what time?)
o všetkom porozprávať
to talk about everything
Povedz, čo...
Say what ...
Teším sa, že...
I am looking forward to...
V poriadku.
It's OK.
Vieš, že...
Do you know that...
Zatiaľ ahoj!
See you later!