Level 34 Level 36
Level 35

School system and professions [Part II]


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taliančina
Italian (language)
telesná výchova
physical education
trieda
classroom
typ
type
učiteľ
teacher
vyučovacia hodina
lesson
základná škola
primary school
zemepis
geography
známka
mark (a grade)
cudzí
foreign
elektrotechnický
electrical
ľahký
easy
medzinárodný
international
pedagogický
pedagogic
poľský
Polish (adjective)
slovenský
Slovak
ťažký
difficult
umelecký
artistic
zdravotnícky
medical
písať
to write
pracovať
to work
prenocovať
to sleepover
skúsiť
to try
študovať
to study
ukázať
to show
použiť
to use
využiť
to make use of/to utilize
zvyčajne
usually
povinne
compulsory
znovu
again
doma
at home
zadarmo
gratis, free
takmer
almost
často
often
fíha!
wow!
chodiť do šiestej triedy
go to grade six, year six
chodiť do školy
go to school
vybrať si školu
choose a school