Level 2 Level 4
Level 3

Planning Process


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stakeholder
belanghebbende
public participation
publieke inspraak
competing interests
tegengestelde belangen
quality of life
welzijn
health
gezondheid
happiness
geluk
opportunity
mogelijkheid
cost benefit analysis
kosten baten analyse
evaluate
evalueren
implement
implementeren
research
onderzoek
feasibility
haalbaarheid
propose
voorstellen
law
wet
policy
beleid
dialogue
dialoog / samenspraak
legal framework
juridisch kader
improvement
voorbetering
allocate
bestemmen
policy makers
beleidsmakers
conference
conferentie
strategy
strategie
aspect
aspect
notion
besef/idee/begrip
meeting
bijeenkomst/vergadering
to contribute
bijdragen
bottleneck
knelpunt
areas of concern
aandachtspunten
planning
planologie
mediation
bemiddeling
urban planning
stedenbouw
regulation
verordening
developer
projectontwikkelaar
housing corporation
woningcorporatie
legislation
wet en regelgeving
viable
levensvatbaar
tot in de puntjes
down to the last detail