Level 5 Level 7
Level 6

51 - 60


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ata burra janë mjekë të mirë.
Those men are good doctors.
mjek, mjekë
doctor, doctors
mësues, mësueset
male teacher, male teachers
Ato fëmijë kanë mësueset të mirë.
Those children have good teachers.
fëmijë, fëmijë
child, children
Ajo nuk ka ndonjë fëmijë.
She doesn't have any children.
Ne nuk kemi një fjalor të mirë.
We don't have a good dictionary.
të mirë
good (m pl)
të keqinj
bad (m pl)
djem të këqinj
bad boys