Level 64 Level 66
Level 65

Lesson 33 (Characters through Taishanese)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kim
准尉
choōn-wi
紐約
Niū-Yiāk
香港
Hiang-K'ōng
廣州
Kōng-chiau
saāng
siahng, sihng
省城
saāng-siahng
yì, ya
細佬哥
thlaai-lō-koō
口穹 時
k'ùhng-sìh
差唔多
ch'a-mh-oo, ch'aang-mh-oo
離開
lih-hoi
台灣 / 台湾
Hoih-waan
但係, (不過)
aàn-haaì, (poōt-kwo)
後來, (遲吓)
haaù-loih, (ch'ih-hàh)
所以
sō-yìh
t'o
冇錯
mo-t'o
郵政局
yiuh-ching-kùk
禮物
laaih-moòt
匿久, 匿嗲久, (一陳)
nīt-kiū, nīt-èh-kiū, (yìt-chìn*)
樂生
Lòk-Saang
有時
yiu-sìh, yiu-sih*
時時
sìh-sìh
來來去去
loih-loih hooi-hooi
出出入入
ch'oōt-ch'oōt yìp-yìp
麻煩
mah-faahn