Level 40 Level 42
Level 41

Lesson 27 (Characters through Taishanese)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
今朝早, (今朝, 今日朝後早)
kim chiau-tō, (kim chiau, kim-ngìt-chiau-haauh-tō)
點鐘, 點 / 点 (點錶)
īem-chung*, īem (īem-piau*)
早餐, (早飯)
tō-t'aan, (tō-faàn)
aàp
踏一
aàp-yīt
出門口
ch'oōt mohn-haaū
一個刮
yīt-kwoi kwaāt
moìh
每日
mooìh ngit, mooìh ngìt
pon
七點半(鐘)
t'īt-īem-pon(-chung*)
左右
toō-yiù*
aaì
第一堂
aaì-yīt hohng
落堂
lòk-hohng
上午, (上晝)
siàng-`ngh, (siàng-chiùh)
foon
十分鐘
sìp foon-chung*
晏晝
aan-chiaùh, aan-chiùh
中午
chung-`ngh
口該 上 下
kw'oìh siàng-hà*
放學
fong hòk
夜晚
yì-maàhn, yè-maàhn
一個字(鐘)
yīt-kwoi-toò (chung)
每晚
mooìh-maàhn
開始
hoi-ch'ī, (hī-siaū)
自修
toò-thliu
鐘頭
chung-haauh