Level 8
Level 9

Tema 6 - Skoalle en Kieze


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skoalle
school
fuortset ûnderwiis
voortgezet onderwijs
Nederlânsk
Nederlands
Ingelsk
Engels
Frysk
Fries
Frânsk
Frans
technyk
techniek
fersoarging
verzorging
skiednis
geschiedenis
skoft
pauze
repetysje
repetitie
haadstik
hoofdstuk
konsjerzje
conciërge
lesoere
lesuur
lesroaster
lesrooster
húswurk
huiswerk
krystfakânsje
kerstvakantie
simmerfakânsje
zomervakantie
dosint
docent
dosinte
docente
eksamenkandidaat
examenkandidaat
learlingen
leerlingen
(ûn)foldwaande
(on)voldoende
Wêr haw ik Ingelsk?
Waar heb ik Engels?
Wannear hasto muzyk?
Wanneer heb jij muziek?
Wannear hawwe jim skoft?
Wanneer hebben jullie pauze?
Mentoroere is yn lokaal 14.
Mentoruur is in lokaal 14.
Technyk hawwe wy
Techniek hebben wij
woansdeitemoarns it twadde oere.
woensdagochtend het tweede uur.
Wat fynsto derfan?
Wat vind jij er van?
Wat fine jo fan sa’n wedstriid?
Wat vindt u van zo’n wedstrijd?
Wat bisto fan miening?
Wat ben jij van mening?
Wa fynsto de ferfelendste?
Wie vind jij de vervelendste?
Wa fine jo de bêste?
Wie vindt u de beste?
Ik fyn ús konsjerzje de aardichste.
Ik vind onze conciërge de aardigste.
Ik fyn Frânsk dreech.
Ik vind Frans moeilijk.
Ik bin it net mei dy iens.
Ik ben het niet met je eens.
Ik bin fan miening dat dat ûnsin is.
Ik ben van mening dat dat onzin is.
Neffens my hat er gelyk.
Volgens mij heeft hij gelijk.
Neffens har kin it sa ek wol.
Volgens haar kan het zo ook wel zijn.
Hoe let moat ik dêr wêze?
Hoe laat moet ik daar zijn?
Hoe let begjint it earste oere?
Hoe laat begint het eerste uur?
Hoefolle tiid moat ik dêroan wurkje?
Hoeveel tijd moet ik daaraan werken?
It is fiif foar achten.
Het is vijf voor acht.
It is te betiid.
Het is te vroeg.
Sil ik Frysk kieze?
Zal ik Fries kiezen?
Ik doch leaver Frysk.
Ik doe liever Fries.
Ik kies it leafst Frânsk.
Ik kies het liefst Frans.
Ik nim dochs mar ekonomy.
Ik neem toch maar economie.