Level 6 Level 8
Level 7

Tema 5 - Trends


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moade
mode
styl
stijl
bikiny
bikini
swimbroek
zwembroek
mûtse
muts
trui
trui
lears
laars
fest
vest
spikerjaske
spijkerjasje
rym
riem
skoech
schoen
skuon
schoenen
troujurk
trouwjurk
koarte broek
korte broek
popmuzyk
popmuziek
film
film
spultsjes
spelletjes
fakânsjelân
vakantieland
iten
eten
skoalfak
schoolvak
radiostasjon
radiostation
stjoerder
zender
boek
boek
toanielspylje
toneelspelen
eigensinnich
eigenzinnig
oerdriuwe
overdrijven
oarspronklik
oorspronkelijk
dreamen
dromen
goedkeap
goedkoop
oanbieding
aanbieding
Ik mei graach de trends folgje.
Ik volg graag de trends
Ik wol wat dwaan mei moade en design.
Ik wil wat doen met mode en design.
Do meist sneon net op stap.
Jij mag zaterdag niet op stap.
Wy wolle net alle dagen itselde drage.
Wij willen niet elke dag hetzelfde dragen.
Ik kin fan ’t winter wer nije klean keapje.
Ik kan deze winter weer nieuwe kleren kopen.
Do kinst dyn reade sjaal net fine.
Jij kan je rode sjaal niet vinden.
Hawwe jo dizze skuon ek in maat grutter?
Heeft u deze schoenen ook een maat groter?
Hasto de nijste CD fan Rihanna al?
Heb jij de nieuwste CD van Rihanna al?
Wat kostet dizze DVD?
Wat kost deze DVD?
Hoefolle kostet dit boek?
Hoeveel kost dit boek?
Wat hasto dêr?
Wat heb jij daar?
Wat hat se allegear dien om model te wurden?
Wat heeft ze allemaal gedaan om model te worden?
Hy hat in nije trui.
Hij heeft een nieuwe trui.
Sy hat in freon yn New York wenjen.
Zij heeft een vriend die in New York woont.
Hawwe jim ek de nijste spikerbroeken?
Hebben jullie ook de nieuwste spijkerbroeken?