Level 4 Level 6
Level 5

Grammatika


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ik haw
ik heb
do hast (hasto)
jij hebt
hy / sy hat
hij / zij heeft
wy hawwe
wij hebben
jo / jimme hawwe
jullie hebben
sy hawwe
zij hebben
ik kom
ik kom
do komst - komsto
jij komt
hy / sy komt
hij / zij komt
wy komme
wij komen
jo / jimme komme
jullie komen
sy komme
zij komen
ik fiel
ik voel
do fielst (fielsto)
jij voelt
hy / sy fielt
hij / zij voelt
wy fiele
wij voelen
jo / jimme fiele
jullie voelen
sy fiele
zij voelen
ik stap
ik stap
do stapst (stapsto)
jij stapt
hy / sy stapt
hij / zij stapt
wy stappe
wij stappen
jo / jimme stappe
jullie stappen
sy stappe
zij stappen
Wa?
Wie?
Wat?
Wat?
Hokker? (Hokfoar?)
Welke?
Watfoar? (Hoe'n?)
Wat voor?
Wat foar ien?
Wat voor een?
Wêr(e)?
Waar?
Wannear?
Wanneer?
Wêrom?
Waarom?
Hoe?
Hoe?
myn / mines
mijn
dyn / dines
jouw
jo / jowes
uw
syn / sines
zijn
har / harres
haar
ús / uzes
onze
jimme / jimmes
jullie
har / harres
hun