Level 3 Level 5
Level 4

Tema 3 - Kommunikaasje


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
parse
pers
krante
krant
tydskrift
tijdschrift
sjoernalist
journalist
ynformaasje
informatie
nijsberjocht
nieuwsbericht
krantebesoarger
kratenbezoger
advertinsje
advertentie
abonnemint
abonnement
waarberjocht
weerbericht
presintator
presentator
ferslachjouwer
verslaggever
mikrofoan
microfoon
kommunikaasjemiddels
communicatiemiddelen
mobyltsje
mobieltje
televyzje
televisie
telefoan
telefoon
satellyt
satelliet
kompjûter
computer
maile
mailen
ynternet
internet
mûs
muis
byldskerm
beeldscherm
toetseboerd
toetsenbord
útdraaie
uitdraaien
Ik mailde juster mei ús beppe.
Ik mailde gister met mijn oma.
Hy mailde ferline wike foar it earst.
Hij mailde vorige week voor het eerst.
Do maildest lêsten om ynformaasje oan te freegjen.
Jij mailde laatst om informatie aan te vragen.
Wy mailden sakrekt nei in freondin.
Wij mailden zonet naar een vriendin.
Ik wie altyd oan it whatsappen.
Ik was altijd aan het whatsappen.
Sy wie super entûsjast.
Zij was super enthousiast.
Do wiest mei fakânsje.
Jij was op vakantie.
Wy wienen altyd oan it gamen.
Wij waren altijd aan het gamen.
It wie moai waar.
Het was mooi weer.
Goeie, jo prate mei Femke.
Hallo, u spreekt met Femke.
Hoi, it is mei Jelmer.
Hoi, het is met Jelmer.
Hoe is it mei dy?
Hoe is het met jou?
Mei ik jo wat freegje?
Mag ik u iets vragen?
Tige tank foar it beljen.
Heel erg bedankt voor het bellen.
Ik belje letter wol wer.
Ik bel later wel weer eens.
Wie ik doe net op skoalle?
Was ik toen niet op school?
Wie hy te let?
Was hij te laat?
Wiesto dêr doe ek by?
Was jij er toen ook bij?
Wienen wy net thús?
Waren wij niet thuis?
Wie it wat?
Was het iets?