Level 1 Level 3
Level 2

Tema 2 – Famylje en Freonen


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ik fier myn jierdei op …
Ik vier mijn verjaardag op...
Do fierst dyn jierdei hjoed.
Jij viert je verjaardag vandaag.
Do fierst dyn jierdei moarn.
Jij viert je verjaardag morgen.
Hy fiert syn slagjen oaremoarn.
Hij viert zijn slagen overmorgen.
Wy fiere ús brulloft nije wike.
Wij vieren onze bruiloft volgende week.
Dat is myn broer.
Dat is mijn broer.
Dat binne ús âlders.
Dat zijn onze ouders.
Dat is ús pake.
Dat is onze opa.
Dat binne myn suskes.
Dat zijn mijn zusjes.
Dat binne ús freonen.
Dat zijn onze vrienden.
Is hy dyn heit?
Is hij jouw vader?
Is sy dyn muoike?
Is zij jouw tante?
Bisto har mem?
Ben jij haar moeder?
Binne jim famylje?
Zijn jullie familie?
Binne sy jim bern?
Zijn zij jullie kinderen?
Ik fiel my goed.
Ik voel me goed.
Hy fielt him net goed.
Hij voelt zich niet goed,
Sy fielt har poerbêst.
Zij voelt zich super goed.
Froukje fielt har siik.
Froukje voelt zich ziek.
Wy fiele ús lokkich.
Wij voelen zich gelukkig.