Level 21 Level 23
Level 22

Buisiness


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gin1 zai3
economic
gu2 piu3 gaau1 jik6
stock exchange
jap6 hau2
import
gu2 piu3 si5 coeng4
stock market
coet1 hau2
export
ling4 sau6
retail
saang1 ji3
business
wui6 gai3
accounting
zing3 zi6
politics
gam1 jung4
finance
gam1 jung4 zung1 sam1
financial center
gwok3 zai3
international
bou3 gou3
report
gung1 jip6
industrial
hung3 zai3
control
daai1 luk6
mainland
fo1 gei6
technology
zing3 caat3
policy
bing1 si6/gwan1 si6
military
gu2 lai3
encourage
ging1 zai6 seoi1 teoi3
economic downturn
hong4 hung1 gung1 si1
airline
dei6 keoi1
region
tiu2 zin6
challenges
fei1 gei1
plane
biu2 jin6
performance
gung1 jip6
industry
ngak3 lik6
pressure
ling4 gin2
parts
gai3 wak6
plan
gung1 si1
company
faat3 zin2
development
zing3 fu2
government
zyu2 tai4
theme
zung6 jiu3
important
bun2 dei6 geoi1 man4
local resident
jan4 man4 bai6
chinese money
mei5 gam1
US money
gong2 bai6
Hong Kong money
jat6 jyun4 bai4
Japanese Money
fo3 bai6
currency
lei6 sik1
interest
tong1 fo3 paang4 zoeng3
inflation
maan2
language
zyun1 gaa1
expert
hoi1 tok3
expand
gei1 wui6
opportunity
wut6 dung6
activitiy
zai3 don6
regulations
gu2 lai6
encourage
tau4 zi1
investment
ngan4 hong4
bank
gung1 jing3
supply
lei6 sik1 loet2
interest rates
su2 piu3
stocks
man4 zyu2
democracy
gap1 zeon3
aggressive
gwoi2 gak3
reforms
kong3 ji5
protests
gin3 hak3
meet a client
gung1 gon3
buisness trip
san1 ceng2
application
sang1 ji3
business
hoi1 wu2
meeting
wui6 gai3 bou6
accounting department
jan4 si6 bou6
HR department
tung4 si6
colleague
jing4 jip6 bou6
sales department
bou6
department