Level 38 Level 40
Level 39

SE. UNIT 8. Making Arrangements


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Are you free this afternoon/evening?
Ar tu laisvas šią popietę/šį vakarą?
Are you/busy tomorrow/on Friday?
Ar tu užsiėmęs rytoj/ penktadienį?
Yes, I am./No I’m not. Why?
Taip, aš užsiėmęs./Ne, aš neužsiėmęs. Kodėl klausi?
Do you have any plans for Saturday?
Ar turi planų šeštadieniui?
No, I don’t. Why?
Ne, neturiu. Kodėl klausi?
There’s a (Shams) concert on.
Vyksta (Shams) koncertas.
There’s a good film on at the cinema.
Rodo gerą filmą kino teatre.
There’s a party at Jim’s this evening.
Pas Džimą vyksta vakarėlis šį vakarą.
Do you want to go?
Ar tu nori eiti?
Do you want to (play tennis) today?
Ar tu nori žaisti (tenisą) šiandien?
Do you want to meet/go shopping today?
Ar tu nori susitikti/apsipirkti šiandien?
Great!/Ok!/Good idea.
Puiku!/Gerai!/Gera mintis.
Let’s meet at 5 o’clock next to the cinema.
Susitikim penktą valandą šalia kino teatro.
Let’s meet at my house/at the café.
Susitikim mano namuose/kavinėje.
Ok. See you later!/Tomorrow!
Gerai. Susitiksime vėliau!/Rytoj!