Level 4 Level 6
Level 5

Lekcia 2 - Pinyin


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ren4 shi
认识
hen3
gao1 xing4
高兴
zai4
jin4 chu1 kou3
进出口
jin4 kou3
进口
chu1 kou3
出口
gong1 si1
公司
gong1 zuo4
工作
da4 xue2
大学
xi4
xue2 xi2
学习
ke3 yi3
可以
gei3
da3 dian4 hua4
打电话
dian4 hua4
电话
gei3... Da3 dian4 hua4
给。。。打电话
de
wo3 de
我的
wo3 men de
我们的
hao4 ma3
号码
ling2
fa1
dian4 zi3 you2 jian4
电子邮件
dian4 zi3
电子
you2 jian4
邮件
zhe4
nu3
peng2 you3
朋友
qing3
jin4
zuo4
xie4
he1
cha2
na3 er
哪儿
xue2 yuan4
学院
zen3 me yang4
怎么样
da4
piao4 liang
漂亮
xi3 huan
喜欢
na4
nan2
xiao3
ying1guo2
英国
dian4 nao3
电脑
shui3
ka1 fei1
咖啡