Level 5 Level 7
Level 6

کنترل کیفیت,آزمایش,بازرسی,صدور تاییدیه,تحویل و تزر


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی,انتخاب مصالح,اجرا,آزمایش سیستم لوله کشی,دودکش ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز
بر عهده مهندس ناظر
مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوزو کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و تهویه وسایل گازسوز, راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها
بر عهده نصاب مجاز
آزمایشهای غیر مخرب در چه صورت باید انجام شوند؟
درصورت تشخیص نیاز توسط مهندس ناظر
اگر پس از تایید قسمتی از لوله کشی تغییر کند چه باید کرد؟
قسمت تغییر کرده باید مجددا تحت آزمایش فشار قرار گیرد مگر به تشخیص مهندس ناظر ضروری نباشد
اگر سیستم به صورت قسمتهای جدا تحت ازمایش قرار گرفته باشند
باید سیستم به صورت یکپارچه تحت آزمایش قرار گیرد و قسمتهای رابط بوسیله کف چک شود
اگر قسمتهایی از سیستم قبلا گازدار شده باشد
برای آزمایش قسمتهای دیگر با هوا باید دوقسمت بوسیله درپوش از هم جدا شوند نه با شیر
پوشاندن قسمتی از لوله کشی توکار
قبل از انجام آزمایشات و تایید ناظر صحیح نیست
آزمایش استحکام
به مدت یک ساعت با فشار 2 بار-30 پی اس آی
آزمایش نشت
این آزمایش درصورت قبولی سیستم در آزمایش استحکام با فشار 0.7 بار-10 پی اس آی به مدت 24 ساعت انجام می شود
فشار سنج مورد استفاده در آزمایش نشت
فشارسنج 0-15 پی اس آی یا 0-1 بار
حضور چه کسانی برای برقرای جریان گاز لازم است؟
مجری,مهندس ناظر,نماینده شرکت گاز ناحیه
بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور
کنتور را باز کرده 15 دقیقه شماره انداز آنرا برسی می کنیم. اگر هیچ تغییری نکرد نشت نداریم
بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور
فشار سنجی با حداکثر 250 میلیمتر آب را به یکی از نقاط مصرف وصل کرده کنتور را باز می کنیم. بعد از ثبات فشار کنتور را میبندیم. نباید طی 3 دقیقه فشار هیچ تغییری کند
در صورت وجود نشت
ابتدا نقاط انتهایی را چک می کنیم. اگر در آنها نشتی نبود آنگاه لوله کشی را بررسی می کنیم
بعد از یافتن محل نشت با گاز
شیر اصلی گاز را بسته و بعد از انجام تعمیرات مجددا آزمایشات را انجام می دهیم