Level 2 Level 4
Level 3

مقررات ویژه گازرسانی به ساختمانهای عمومی و خاص


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
وظایف طراح ساختمان های عمومی
ایجاد حداکثر ایمنی کاربران در مقابل خطرات ناشی از گاز طبیعی و همچنین ایمنی سیستم لوله کشی گازدر مقابل آسیب های احتمالی
وظایف طراح ساختمان های عمومی درمورد گاززدگی
پیشگیری از گاززدگی در اثرسوختن ناقص یا نفوذ گازهای سمی احتراق از طریق درزها,محل شکستن دودکش ها
وظایف طراح ساختمان های عمومی در مورد اعلام خطر
پیش بینی لازم برای آگاه سازی به موقع مسئولین یا کاربران از نشت گاز, آتش سوزی و موارد لازم دیگر
نحوه نصب در ساختمانهای عمومی
طراحی و نصب سیستم لوله کشی و سایر موارد مربوط به گاز طوری که در هنگام هجوم افراد یا وقایع غیر مترقبه مصون باشند
مسایل ایمنی ساختمانهای عمومی
کاهش وسایل گازسوز داخل به حداقل-تهویه کافی و انتقال محصولات احتراق به خارج-تفکیک سیستم لوله کشی گاز به قسمت های متعدد-نصب علائم مورد نیاز
نصب وسایل گاز سوز گرمایشی در ساختمان های عمومی و خاص
نصب وسایل گرمایشی گازسوز در ساختمانهای عمومی و خاص ممنوع است مگر اینکه هوای مورد نیاز احتراق از بیرون تامین شود
الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص
اطراف وسیله و دودکش از مواد مقاوم در مقابل حرارت باشد-تامین هوا از بیرون-عدم دسترسی افراد غیرمسئول به وسیله-جدابودن آشپزخانه هااز محل های خواب
نصب تجهیزات ایمنی ساختمانهای عمومی و خاص
نصب شیرهای قطع خودکار گازدر مقابل زلزله و جریان اضافی در ساختمانهای خاص-نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه ساختمان عمومی و خاص
عبور لوله گاز از سقف کاذب محل تجمع
عبور لوله بدون مهار ممنوع است-اگر مهار کردن ممکن باشد نصب شیر و اتصال غیر جوشی ممنوع است
طراحی دودکش ساختمان عمومی وخاص
طراحی باید طوری انجام شود که پیش بینی لازم جهت جلوگیری از نشت گازهای سمی به مکانهای مجاور انجام شود