Level 11 Level 13
Level 12

276 - 300


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yemək
to eat
yurd
homeland
zaman
time
keçən
last
keçmiş
past, former
qayıtmaq
to return (intrans)
qaçış
run, running, race
qaytarmaq
to return (trans)
qəsəbə
town
qış
winter
qorxmaq
to be afraid of
qulaq asmaq
to listen to
macəra
adventure
mahnı
song
maraqlanmaq
to be interested in
mehmanxana
hotel
meydança
small courtyard
məclis
party, assembly
məna
meaning
mənzərə
view
mərtəbə
floor, story
məsələn
for example
məşğul olmaq
to be busy with
milli
national
muğam
a type of classical Azeri music