Level 2
Level 1

Animal Olympics


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
athleticism
ورزشکارانه، ورزشی، ویژگی‌های اخلاقی و بدنی ورزشکاران، یلی
endurance
پایداری، استقامت، ایستادگی، فریوری، طاقت، پایست، پایمردی، یارایی
kingdom
نوع، عالم شامل همه جانوران و گیاهان ومواد کانی
welfare
رفاه، بهروزی، بهزیستی، آسایش
feat
شاهکار، ضربه شست، کارنمایان، کار بزرگ
prey
طعمه، شکار، قربانی
element
عنصر عملیاتی
predator
شکارگر، صیدگر، درنده
sprint
به سرعت دویدن، تازیدن
cheetah
چیتا، نوعی یوزپلنگ بومی افریقا و آسیای خاوری
fleet
تند رفتن، (به سرعت) حرکت کردن، (مثل برق) گذشتن
gazelle
غزال
antelope
بز کوهی
habitat
زیستگاه، بودباش، بوم
outrun
تندتر یا بیشتر دویدن
pronghorn
گوزن شاخ چنگالی
clock
زمان سنجی کردن، گاه سنجی کردن (با ساعت ثانیه شمار و ایست دار)، (در مسابقات و غیره) وقت نگاه‌داشتن
pursuit
تعقیب، دنبال‌گیری، پیگیری، رد گیری، پیگرد
peregrine falcon
قوش تیز پر
cite
به صورت نقل قول ذکر کردن، استناد کردن
ostrich
شترمرغ
outpace
پیشی گرفتن، جلو زدن، تندتر رفتن
marathon
مسابقه یا ناورد طولانی، دوی ماراتون، دوی استقامت
paltry
ناچیز، بی مورد، کم اهمیت
tern
پرستو یا چلچله‌ی دریایی
arctic
بسیار سرد، منجمد، یخزده
duration
درازی (زمان)، مدت
swift
پرندگان تند پرواز و حشره خوار - چابک
underdeveloped
پیشرفت نکرده، کم پیشرفت، توسعه نیافته
spawn
(به ویژه ماهی) تخم ریزی کردن، بچه زایی کردن
eel
مارماهی
breeding ground
پروردگاه، جایی که در آن حیوان ویژه‌ای تولید مثل می‌کند، بستره
wildebeest
گوزن یالدار
exceed
فراتر بودن، گذشتن از
submerge
زیر آب رفتن
emperor
امپراتور
loon
پرندگانی که شیرجه رونده و ماهی خوار و نوک تیز بوده و فریاد ناهنجاری می‌کشند
superb
عالی، فرمند، بسیار خوب، تراز اول، درجه یک
leap
جستن، جست زدن، جهیدن، پریدن، از روی چیزی پریدن
deer
آهو، گوزن
bound
ورجستن، با جهش‌های پیاپی حرکت کردن، جست و خیز کردن
cricket
جیرجیرک
hurdle
از روی مانع پریدن
obstacle
راه‌گیر، مانع، رادع، راه بند، جلوگیر، گذر بند
spittlebug
تف خستر: حشرات همبال تیره‌ی Cercopidae
beetle
سوسک
rhinoceros beetle
سوسک شاخدار
acclaim
استقبال، تحسین، تشویق، ابراز احساسات
impress
تحت تاثير قرار دادن ،باقى گذاردن
weightlifting
وزنه برداری